Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:121EX 937/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Mruškovič Svätoslav
Ulica:Kúpeľná 6
PSČ + Obec:08001 Prešov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.02.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Kúpeľná 6
PSČ + Obec:08001 Prešov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Medzilaborce
Obec:Výrava
Katastrálne územie:Výrava
Číslo listu vlastníctva:377, 250

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
119425záhradav podiele 1/3

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
3316310dom v podiele 1/6

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Bedroňová Mária, nar. 1960trvalý pobyt Stropkov 0, 091 01 Stropkov1/3, 1/6

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:03.01.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4580.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4580.00
Výška zábezpeky:2290.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK57 5600 0000 0088 3229 4001, VS 9372021
Najnižšie podanie:4580.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK57 5600 0000 0088 3229 4001, VS 9372021
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
14.02.202310:00na mieste samom, tzn. dom súpisné číslo 33 v obci Výrava

Ďalšie informácie

Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora telefonicky na t. č. 051/7720808 v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod. alebo písomne na emailovú adresu svatoslav.mruskovic@ske.sk.