Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:121EX 289/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Mruškovič Svätoslav
Ulica:Kúpeľná 6
PSČ + Obec:08001 Prešov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.02.2023
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Kúpeľná 6
PSČ + Obec:08001 Prešov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Poprad
Obec:Vernár
Katastrálne územie:Vernár
Číslo listu vlastníctva:355, 710

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
89/2251zastavaná plocha a nádvorie
89/4362zastavaná plocha a nádvorie
87/9587záhrada

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Mindok Ľubomír, nar. 1957Hlavná 184/52, 059 17 Vernár1/16

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:04.01.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3090.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:3090.00
Výška zábezpeky:1545.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK57 5600 0000 0088 3229 4001, VS 2892020
Najnižšie podanie:3090.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK57 5600 0000 0088 3229 4001, VS 2892020
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
14.02.202311:00na mieste samom, tzn. parcely č. 89/2, 89/4 a 87/9, k. ú. Vernár

Ďalšie informácie

Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora telefonicky na t. č. 051/7720808 v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod. alebo písomne na emailovú adresu svatoslav.mruskovic@ske.sk.