Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:336EX 329/20
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kovács Juraj
Ulica:Hviezdoslavova 1
PSČ + Obec:97901 Rimavská Sobota

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.02.2023
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Hviezdoslavova 1
PSČ + Obec:97901 Rimavská Sobota

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Banská Bystrica
Obec:Banská Bystrica
Katastrálne územie:Banská Bystrica
Číslo listu vlastníctva:2362

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
11304491/19Obytný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kapusta Peter, JUDr.Pod Banošom 4513/50, 974 11 Banská Bystrica1/1
Kapustová Drahomíra, r. PeťkováPod Banošom 4513/50, 974 11 Banská Bystrica1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:05.01.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:17200.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:17200.00
Výška zábezpeky:6450.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK34 7500 0000 0040 3007 0171
Najnižšie podanie:12900.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK34 7500 0000 0040 3007 0171
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závada viaznuca na nehnuteľnosti, ktorú musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie spočíva v nájomnom vzťahu, ktorá vyplýva z nájomnej zmluvy uzavretej medzi prenajímateľmi: Drahomíra Kapustová a JUDr. Peter Kapusta, obidvaja bytom podľa zmluvy: Spojová 3855/12, 97411 Banská Bystrica a nájomcom: JUDr. Michaela Berčíková, bytom podľa zmluvy: Kuzmányho 1221/15, 97401 Banská Bystrica zo dňa 31.01.2011 uzatvorenej na dobu určitú do 31.01.2061 s výpovednou lehotou 6 mesiacov.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti ako aj závada, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby, t.j. nájomné právo, s tým, že vydražiteľ vstupuje do právneho postavenia prenajímateľa.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
13.02.202310:00Hviezdoslavova 1130/52, 974 01 Banská Bystrica

Ďalšie informácie