Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:424EX 55/2021
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Falisová Eva
Ulica:Lermontovova 14
PSČ + Obec:81105 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:20.02.2023
Čas:10:30

Miesto konania dražby

Ulica:Lermontovova 14
PSČ + Obec:81105 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Malacky
Obec:Suchohrad
Katastrálne územie:Suchohrad
Číslo listu vlastníctva:634

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
23635715orná pôda• Parcela registra E-KN, č. 2363 je evidovaná na liste vlastníctva č. 634, k.ú. Suchohrad ako orná pôda, s celkovou výmerou 5715 m2, situovaná v extraviláne obce Suchohrad. Na predmetnej parcele spoluvlastnícky podiel povinného, 1/6 k celku. Parcela príst

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Bartalský AntonZáhradná 805/56, 90061 Gajary1/6

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:09.01.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:5705.48
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:5705.48
Výška zábezpeky:2852.74
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK73 1100 0000 0029 2587 6441
Najnižšie podanie:5705.48
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK73 1100 0000 0029 2587 6441
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151 md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Neboli zistené žiadne závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítanie na najvyššie podanie ( ust. § 153 ods. 1 Exekučného poriadku), ako aj závady, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie ( ust. 153 ods. 2 Exekučného poriadku).
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako i prípadné závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
02.02.202214:00Na mieste, kde sa nachádza dražená nehnuteľnosť.

Ďalšie informácie

Záujemca o kúpu draženej nehnuteľnosti je povinný dražobnú zábezpeku zložiť v hotovosti do pokladne súdneho exekútora (na adrese : Exekútorský úrad JUDr. Eva Falisová, Lermontovova č. 14, Bratislava), alebo prevodom peňažných prostriedkov na bankový účet súdneho exekútora č. ú.: SK73 1100 0000 0029 2587 6441, vedený v Tatra banke, a.s , VS 5521 , poznámka: Dražobná zábezpeka – Suchohrad 1, najneskôr v deň konania dražby do 10:30 hodiny. Zloženie zábezpeky musí záujemca preukázať súdnemu exekútorovi najneskôr pred začiatkom dražby, t. j. do 10: 30 hod. (výpisom z účtu, vkladovým lístkom a pod.) Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky.Neúspešnému dražiteľovi, ktorý zložil zábezpeku na účet, bude táto vrátená podľa požiadavky daného neúspešného dražiteľa pri zložení zábezpeky a to v hotovosti ihneď po skončení dražby alebo na bankový účet do 5 pracovných dní odo dňa konania dražby.Podľa ust. § 142 ods. 2 Exekučného poriadku Exekučného poriadku je najnižšie podanie 1/6 spoluvlastníckeho podielu vlastníka Antona Bartalského, r. Bartalského, nar.: 07.05.1958, bytom Záhradná 805/56, 900 61 Gajary je určené sumou 5.705,48 ,-Eur (slovom: päťtisícsedemstopäť Eur a štyridsaťosem centov). Vydražiteľ je povinný uhradiť najvyššie podanie v lehote 15 dní počítaných odo dňa udelenia príklepu na bankový účet súdneho exekútora č.ú.: SK73 1100 0000 00 292 5876 441, vedený v Tatra banke, a.s, VS 5521 , poznámka: Dražobná zábezpeka – Suchohrad 1, alebo do pokladne súdneho exekútora (na adrese : Exekútorský úrad JUDr. Eva Falisová, Lermontovova č. 14, Bratislava).