Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:288EX 613/2019
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ing. Štorek Jozef
Ulica:Bezručova 16
PSČ + Obec:94066 Nové Zámky

Dátum a čas konania dražby

Dátum:08.03.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Bezručova 16
PSČ + Obec:94066 Nové Zámky

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Šaľa
Obec:Selice
Katastrálne územie:Šók
Číslo listu vlastníctva:634

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1403/36562záhrada
1403/40524zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
1001403/40rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kissová KláraJ. A. Komenského 1017/71/8

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.01.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3690.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:3690.00
Výška zábezpeky:1845.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK40 0200 0000 0012 9609 9453
Najnižšie podanie:3690.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK40 0200 0000 0012 9609 9453
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti: Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak súd udelenie príklepu schváli a ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Ak osobitný zákon ( §151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka ) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Dražená nehnuteľnosť nemá žiadne závady, ktoré by vydražiteľ bol povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie. Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti, ako i prípadné závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
15.02.202311:00Selice

Ďalšie informácie

Spôsob zaplatenia najvyššieho podania: Najvyššie podanie je vydražiteľ povinný zaplatiť v lehote 60 dní odo dňa udelenia príklepu. Najvyššie podanie ako aj dražobnú zábezpeku je možné zaplatiť vkladom alebo prevodom na č. účtu vedeného vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., Mestská pobočka Nové Zámky, číslo účtu v tvare IBAN: SK40 0200 0000 0012 9609 9453, VS: 61319, ŠS: IČO alebo iný identifikátor vydražiteľa, ktorý bude oznámený súdnemu exekútorovi. Na najvyššie podanie sa započíta zložená zábezpeka. Najvyššie podanie sa považuje za uhradené až dňom pripísania finančných prostriedkov na účet exekútora. Spôsob zaplatenia dražobnej zábezpeky: Záujemcovia o kúpu draženej nehnuteľnosti sú povinní ako zábezpeku zložiť polovicu najnižšieho podania určeného podľa § 142 ods. 2 Exekučného poriadku a to v hotovosti alebo prevodom peňažných prostriedkov na účet exekútora nasledovne: Pri zložení v hotovosti sa zábezpeka musí zložiť vkladom na účet exekútora: IBAN: SK40 0200 0000 0012 9609 9453, VS: 61319, ŠS: IČO, RČ záujemcu najneskôr v deň konania dražby do času začatia dražby a do poznámky pre prijímateľa sa musí uviesť text “dražobná zábezpeka” a meno a priezvisko, resp. obchodné meno záujemcu o dražbu. Dokladom o zložení zábezpeky v tomto prípade je doklad vystavený bankou o vklade finančných prostriedkov na uvedený účet exekútora. Adresou miesta, kde môže byť dražobná zápezpeka zložená je aktuálna adresa sídla Všeobecnej úverovej banky, a.s. Bratislava, skrátený názov VÚB a.s. Bratislava uvedená v Obchodnom registri alebo adresa ktorejkoľvek jej pobočky. Pri zložení prevodom na účet exekútora sa zábezpeka musí zložiť prevodom na účet súdneho exekútora IBAN: SK40 0200 0000 0012 9609 9453, VS: 61319, ŠS: IČO, RČ záujemcu a to tak, aby finančné prostriedky zodpovedajúce výške zábezpeky boli pripísané na uvedený účet exekútora najneskôr jeden deň pred dňom konania dražby a do poznámky pre prijímateľa sa musí uviesť text “ dražobná zábezpeka” a meno a priezvisko, resp. obchodné meno záujemcu o dražbu. Dokladom o zložení zábezpeky pre tento prípad je výpis z predmetného účtu exekútora. Dražobná zábezpeka bude vrátená záujemcovi o kúpu nehnuteľnosti, ktorý nie je vydražiteľom nasledovne: Ak bola zápezpeka zložená prevodom na účet exekútora, potom bude táto zábezpeka vrátená na účet, z ktorého bola na účet exekútora poukázaná a to v lehote 10 pracovných dní od skončenia dražby. Ak bola zábezpeka vložená vkladom na účet exekútora, potom bude táto zábezpeka vrátená v lehote do 10 pracovných dní od skončenia dražby na účet, ktorý exekútorovi písomne oznámi v deň dražby bezodkladne po jej skončení, záujemca o kúpu nehnuteľnosti, ktorý nie je vydražiteľom. Inak bude zábezpeka vrátená poštovou poukážkou na adresu záujemcu o dražbu, ktorý nie je vydražiteľom a to v lehote do 10 pracovných dní od skončenia dražby. Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: žiadne Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Ak osobitný zákon ( §151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka ) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Dražená nehnuteľnosť nemá žiadne závady, ktoré by vydražiteľ bol povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie. Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti, ako i prípadné závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti: Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak súd udelenie príklepu schváli a ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Vyzývam 1. Oprávneného osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe, ako dražitelia musia predkupné právo preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky a udelením príklepu predkupné právo zaniká. 2. Oprávnené osoby, ktoré majú k uvedenej nehnuteľnosti akékoľvek práva, ktorých uplatnenie by sa dražbou nepripúšťalo upozorňujem, aby tieto práva preukázali najneskôr pred začatím dražby. V opačnom prípade takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu vydražiteľa. 3. Exekútorský úrad vyzýva týmto všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami s upozornením, že inak sa bude na ich nároky prihliadať podľa obsahu spisov. 4. Oprávnené osoby nech oznámia, či žiadajú zaplatenie v hotovosti s upozornením, že ak nepožadujú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať. Vyhláška o dražbe predajom nehnuteľnosti bude vyvesená na vývesnej tabuli Exekútorského úradu dňa 10.01.2023. Čas a miesto obhliadky nehnuteľnosti: 15.02.2023 o 11.00 hod na mieste kde sa nehnuteľnosť nachádza. V prípade záujmu o obhliadku je nutné, aby záujemca minimálne 3 dni vopred kontaktoval exekútorský úrad na t.č. 035/64 24 022. P o u č e n i e : Proti tejto dražobnej vyhláške nie je prípustný opravný prostriedok. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgány štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 2 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška , a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd.