Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:4106/2013
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kapronczai Jozef
Ulica:Švermova 273
PSČ + Obec:92401 Galanta

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.02.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Švermova 273
PSČ + Obec:92401 Galanta

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Komárno
Obec:Zemianska Olča
Katastrálne územie:Zemianska Olča
Číslo listu vlastníctva:268

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
87/3433Zastavané plochy a nádvoria
87/7310Záhrady

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
72687/310Rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ferenczi JánHlavná 567/151/5

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:04.01.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:8000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:8000.00
Výška zábezpeky:4000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4475000000004006511504
Najnižšie podanie:8000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK4475000000004006511504
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nie
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:nie
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:nie

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
07.02.202210:00Poľovnícky rad 726/6, Zemianska Olča

Ďalšie informácie