Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:110EX 769/22
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Matejovie Peter
Ulica:Moyzesova 669/15
PSČ + Obec:03101 Liptovský Mikuláš

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.02.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moyzesova 669/15
PSČ + Obec:03101 Liptovský Mikuláš

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Tvrdošín
Obec:Zuberec
Katastrálne územie:Zuberec
Číslo listu vlastníctva:4550

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
8408622Trvalý trávny porast
8419486Trvalý trávny porast
903068Orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s.r.o.,ulica 1.mája 724, Liptovský Mikuláš, 031 011/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:16.01.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:1460.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:1460.00
Výška zábezpeky:730.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 1100 0000 0026 2171 4160
Najnižšie podanie:1460.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 1100 0000 0026 2171 4160
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:znaleckým posudkom zistené neboli
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Ak súd schválil udelenie príklepu a vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu sa môže ujať vydražiteľ dražby vydraženej nehnuteľnosti, o čom je povinný upovedomiť exekútora.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
09.02.202310:30v priestoroch nehnuteľnosti

Ďalšie informácie