Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:110EX 819/22
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Matejovie Peter
Ulica:Moyzesova 669/15
PSČ + Obec:03101 Liptovský Mikuláš

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.02.2023
Čas:10:30

Miesto konania dražby

Ulica:Moyzesova 669/15
PSČ + Obec:03101 Liptovský Mikuláš

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Liptovský Mikuláš
Obec:Liptovská Porúbka
Katastrálne územie:Liptovská Porúbka
Číslo listu vlastníctva:1424

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
67017Trvalý trávny porast

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s.r.o.ulica 1.mája 724, Liptovský Mikuláš23/24

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:16.01.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:24323.53
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:24323.53
Výška zábezpeky:12161.77
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 1100 0000 0026 2171 4160
Najnižšie podanie:24323.53
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 1100 0000 0026 2171 4160
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Znaleckým posudkom neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Ak súd schváli udelenie príklepu a vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu sa môže ujať vydražiteľ držby vydraženej nehnuteľnosti, o čom je povinný upovedomiť exekútora.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
09.02.202312:00V priestoroch nehnuteľnosti.

Ďalšie informácie