Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:317EX 110/19
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ferenc Radovan
Ulica:Slovenská 13
PSČ + Obec:08001 Prešov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:22.02.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Slovenská 13
PSČ + Obec:08001 Prešov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Vranov nad Topľou
Obec:Benkovce
Katastrálne územie:Benkovce
Číslo listu vlastníctva:647

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
356376zastavaná plocha a nádvoria
358/32546zastavaná plocha a nádvoria
358/6174zastavaná plocha a nádvoria
358/72191zastavaná plocha a nádvoria
358/8532zastavaná plocha a nádvoria
360/12719záhrada
360/263záhrada
360/31184záhrada
360/443záhrada
379/1904zastavaná plocha a nádvoria

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
AgriBio-Wood, s.r.o., IČO:46549412094 02 Benkovce č.1741/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:17.01.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:65300.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:65300.00
Výška zábezpeky:16325.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK50 1111 0000 0068 5532 5027
Najnižšie podanie:32650.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK50 1111 0000 0068 5532 5027
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie (tak ako ich uviedol znalec v znaleckom posudku): - Na parcele 356 a 358/6 ktoré sú predmetom ohodnotenia je postavená stavba sklad-MAJER a Výrobná hala č. 4, vlastníkom nehnuteľnosti podľa LV č. 466 Ing. Vladimír Černiga, - Prístupová cesta k objektom a na parcely ktoré sú predmetom ohodnotenia je postavená spevnená komunikácia na parc. č. 381/1, ktorá nie je predmetom ohodnotenia, - Práva spojené s nehnuteľnosťou pri ohodnotení neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydražených nehnuteľností, o tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľností ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Právo dražiť nemajú osoby uvedené v § 144 ods. 3 zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. v platnom znení. Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako i závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Z obsahu exekučného spisu nevyplýva existencia závad, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
08.02.202311:00Na mieste samom po predchádzajúcom telefonickom dohovore na t.č. 051/7732724 v čase úradných hodín

Ďalšie informácie

Najnižšie podanie: v sume 32 650,00 EUR (v súlade s ust. § 145 ods. 1 Exekučného poriadku v platnom znení tvorí polovicu ceny určenej znaleckým posudkom).