Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:289EX 433/20
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Hovanová Barbora
Ulica:Gorkého 8
PSČ + Obec:05201 Spišská Nová Ves

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.02.2023
Čas:10:30

Miesto konania dražby

Ulica:Gorkého 8
PSČ + Obec:05201 Spišská Nová Ves

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Rožňava
Obec:Rožňava
Katastrálne územie:Nadabula
Číslo listu vlastníctva:2391

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
583/128364ostatná plocha

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Prvá banská s.r.o., IČO: 36766933Za Hornádom 8/13, Spišská Nová Ves, PSČ 052 01, SR1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:17.01.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:137000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:68500.00
Výška zábezpeky:34250.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK59 1100 0000 0026 2284 1903, variabilný symbol 4332020
Najnižšie podanie:68500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK59 1100 0000 0026 2284 1903, variabilný symbol 4332020
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:znaleckým posudkom neboli určené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej veci. O tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak súd udelenie príklepu schváli, a ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľností ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
28.02.202314:00na mieste, kde sa nehnuteľnosti nachádzajú; záujem o obhliadku nehnuteľností je potrebné nahlásiť na exekútorskom úrade na tel. č. 053/4411862 alebo e-mailom: barbora.hovanova@ske.sk najneskôr do 21.2.2023 do 14:00 hod.

Ďalšie informácie

Zábezpeku určujem zložiť na účet súdneho exekútora č. SK59 1100 0000 0026 2284 1903, VS 4332020, ktorý je vedený v banke Tatra banka a.s. Účastník bude pripustený k dražbe, ak najneskôr hodinu pred začatím dražby bude zábezpeka pripísaná na vyššie určený účet exekútorského úradu. Bez zloženia zábezpeky v stanovenom termíne prípadný záujemca nebude pripustený na dražbu. Záujemcom o kúpu nehnuteľností, ktorí nehnuteľnosť nevydražia na dražbe, bude zložená zábezpeka vrátená v lehote 3 dní od konania dražby na číslo účtu, ktoré oznámia písomne exekútorskému úradu.