Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:205EX 29/18
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Matuška René
Ulica:Mariánska 35
PSČ + Obec:97101 Prievidza

Dátum a čas konania dražby

Dátum:01.03.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Mariánska 35
PSČ + Obec:97101 Prievidza

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Ilava
Obec:Dubnica nad Váhom
Katastrálne územie:Prejta
Číslo listu vlastníctva:3540

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
761/107889zast.plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
761/10720DC 45 propag.odd.-prevádzková hala

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
EDILAN spol. s r.o.Pribinove sady 19, 01851 Nová Dubnica1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.01.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:258430.13
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:193822.60
Výška zábezpeky:96911.30
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK1456000000009016678001, VS: 2918
Najnižšie podanie:193822.60
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK1456000000009016678001, VS: 2918
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
21.02.202310:00LV 3540, k.ú.: Prejta - prevádzková hala

Ďalšie informácie

Dražobná vyhláška zo dňa 18.01.2023 zverejnená na www.eumatuska.sk