Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:402 EX 969/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ailerová Iveta
Ulica:J. Bottu č. 21
PSČ + Obec:93401 Levice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:24.02.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jána Bottu 21
PSČ + Obec:93401 Levice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Partizánske
Obec:Bošany
Katastrálne územie:Malé Bošany
Číslo listu vlastníctva:339

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
404492zastavaná plocha a nádvoriepozemok, na ktorom je postavená bytová budova s označená súpisným číslom
405632záhradapozemok v zastavanom území obce

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
69840410rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Minarovič MarianBardoňovo č. 2853/8

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:13.01.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:19900.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:9950.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3975000000004019503968,
Najnižšie podanie:19900.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3975000000004019503968,
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Na draženej nehnuteľnosti neviaznu žiadne nájomné práva, práva zodpovedajúce vecnému bremenu a ani vecné bremená, ktoré vznikli zo zákona. Predkupné práva spoluvlastníkov nehnuteľnosti: 1/. Minarovičová Miroslava , rod. Minarovičová, Bardoňovo č. 285, nar. 24.4.1982, spoluvlastnícky podiel 3/8 k celku . 2/. JUDr. Matej Čakajda, rod. Čakajda, Topoľčany, Gogoľova č. 1888/8, nar. 19.2.1993, spoluvlastnícky podiel ¼ k celku.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Pod Z 495/12 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 61/12 na zriadenie exekučného záložného práva k nehnuteľnostiam - parc. č. 404, 405 a rod. dom s. č. 698 na parc. č. 404 na podiel 3/8 povinného Mariána Minaroviča v prospech oprávneného PRO CIVITAS, s. r. o. Bratislava/ IČO: 45 869 464/ - zaslané súdnym exekútorom JUDr. Miroslav Šupa, Nitra Kmeťkova 30- 11/12. Pod Z 2142/14 sa zapisuje Exekučný príkaz EX 12991/14 na zriadenie exekučného záložného práva k nehnuteľnostiam - parc. reg. \"C\" č. 404,405 a rod. dom s. č. 698 na parc. č. 404 na spoluvlast. podiel 3/8 povinného: Mariána Minaroviča (nar. 17.11.1978) v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s. r. o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava V, IČO: 35724803, zaslal súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava - 140/14. Pod Z 927/21 sa zapisuje Exekučný príkaz 402EX 300/21 na zriadenie exekučného záložného práva k nehnuteľnostiam - parc. č. 404, 405 a rod. dom s. č. 698 na parc. č. 404 na podiel 3/8 povinného Mariána Minaroviča (17.11.1978) v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s. r. o. Bratislava - Petržalka Pajštúnska 5 ( IČO: 35 724 803) - zaslané súdnym exekútorom JUDr. Iveta Ailerová, Levice J. Bottu 21- 43/21. Pod Z 1527/21 sa zapisuje Exekučný príkaz 402EX 326/21 na zriadenie exekučného záložného práva k nehnuteľnostiam - parc. č. 404, 405 a rod. dom s. č. 698 na parc. č. 404 na podiel 3/8 povinného Mariána Minaroviča ( 17.11.1978) v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s. r. o. Bratislava - Petržalka Pajštúnska 5 (IČO: 35 724 803) - zaslané súdnym exekútorom JUDr. Iveta Ailerová, Levice Jána Bottu 21 - 81/21. Pod Z 252/22 sa zapisuje Exekučný príkaz 402EX 969/21 na zriadenie exekučného záložného práva k nehnuteľnostiam - parc. č. 404,405 a rod. dom s. č. 698 na parc. č. 404 na podiel 3/8 povinného Mariána Minaroviča ( 17.11.1978) v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko , s. r. o. Bratislava - Petržalka Pajštúnska 5 ( IČO: 35 724 803) - zaslané súdnym exekútorom JUDr. Iveta Ailerová, Levice J. Bottu 21 - 12/22. Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti . Závady : predkupné práva, vecné bremená, práva zodpovedajúce vecnému bremenu na nehnuteľnosti neviaznu , čiže na vydražiteľa neprechádzajú. Oprávnený nie je záložným veriteľom, čiže záložné práva (viď. hore) prechodom nehnuteľnosti na vydražiteľa nezanikajú. Záložné právo, ktoré po dražbe zostalo zachované, však môže v ďalšom priebehu exekučného konania zaniknúť z dôvodu, že pohľadávka záložného veriteľa bude v plnom rozsahu uspokojená z rozvrhu výťažku (veritelia, ktorých záložné právo zostalo zachované, sa uspokoja ako nezabezpečení veritelia § 157 EP).

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
09.02.202310:00Bošany

Ďalšie informácie