Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:66EX271/2021
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ivančík Jozef
Ulica:SNP 19
PSČ + Obec:94001 Nové Zámky

Dátum a čas konania dražby

Dátum:08.03.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:SNP 19
PSČ + Obec:94001 Nové Zámky

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nové Zámky
Obec:Semerovo
Katastrálne územie:Semerovo
Číslo listu vlastníctva:508

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
864/25709záhradazáhrada
864/112460zastavaná plocha a nádvoriezastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
39864/112domrodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Fialková Alžbeta r. MacekováSemerovo 391/2
Gašparíková Alžbeta r.FialkováSemerovo 391/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:18.01.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:62200.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:46500.00
Výška zábezpeky:23250.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK09000000000240050816
Najnižšie podanie:46500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK09000000000240050816
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Bez závad.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie