Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Zrušenie dražby
Číslo exekučného konania:1021/2021
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Dobiašová Jana
Ulica:ul. A. Dubčeka 3558/78
PSČ + Obec:90851 Holíč

Dátum a čas konania dražby

Dátum:09.02.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:ul. A. Dubčeka 3558/78
PSČ + Obec:90851 Holíč

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:20.12.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie