Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:359EX 3883/20
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďurica Jozef
Ulica:Borovianska cesta 2564/17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:28.02.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Borovianska 17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Turčianske Teplice
Obec:Turčianske Teplice
Katastrálne územie:Turčianske Teplice
Číslo listu vlastníctva:2074

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1383/41297Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
13781383/4948 b.j. blok 3

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Baťka Daniel a Baťková ZdenkaHorné Rakovce 1379/20, Turčianske Teplice1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:19.01.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:147000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:110250.00
Výška zábezpeky:55125.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 388320
Najnižšie podanie:110250.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 388320
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
27.02.202310:00Horné Rakovce 1378/12, Turčianske Teplice

Ďalšie informácie