Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:222EX289/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Vozár Roman
Ulica:Karloveská 6C, P.O.Box 103
PSČ + Obec:84000 Bratislava 4

Dátum a čas konania dražby

Dátum:02.03.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Karloveská 6C
PSČ + Obec:84104 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Senica
Obec:Sekule
Katastrálne územie:Sekule
Číslo listu vlastníctva:1514

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
185/1924ostatná plocha

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Marcela KunštekováSekule 343, 908 80 Sekule1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:13.01.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:64600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:32300.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK75 1100 0000 0026 2404 3833, v.s.28919
Najnižšie podanie:64600.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK75 1100 0000 0026 2404 3833, v.s.28919
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nie sú známe
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu má vydražiteľ právo ujať sa držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženej nehnuteľnosti sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľností na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení príklepu a po zaplatení najvyššieho podania.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:exekučné záložné právo zriadené v prospech oprávneného zaniká prechodom draženej nehnuteľnosti na vydražiteľa, ostatné záložné práva, ktoré sú v neskoršom poradí v zmysle § 151 ma ods. 3) Občianskeho zákonníka zanikajú a záloh sa prevádza resp. prechádza nezaťažený záložnými právami ostatných veriteľov. Exekúcia je vedená po pôvodnom súdnom exekútorovi Mgr. Miroslavovi Pinterovi pod spisovou značkou EX 32/11, ktorý zriadil exekučné záložné právo , ktoré je zapísané na liste vlastníctva pod Z-229/16

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
28.02.202310:00na draženej nehnuteľnosti

Ďalšie informácie

Na liste vlastníctva je aktuálne ako vlastník predávanej nehnuteľnosti zapísaný: 1/Kunštek Marek, Ing. ,Sekule 343, 908 80 Sekule, spoluvlastnícky podiel 1/3 2/Kunštek Michal, Ing., Sekule 343, 908 80 Sekule, spoluvlastnícky podiel 1/3 3/Kunšteková Miriama, Sekule 343, 908 80 Sekule, spoluvlastnícky podiel 1/3 Predávané nehnuteľnosti sú napriek rozdielnemu zápisu v katastri nehnteľností vo vlastníctve povinnej Ing. Marcela Kunšteková, Sekule 343, 908 80 Sekule, nar.: 08.04.1955 nakoľko Okresný súd Senica rozsudkom č.k. 9C/120/2011-555 zo dňa 18.06.2014 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Trnave č.k.11Co/692/2014-586 zo dňa 30.09.2015 rozhodol, že Darovacia zmluva zo dňa 04.06.2009 uzatvorená medzi povinnou a Ing.Alojzom Kunštekom ako darcami a Ing. Michalom Kunštekom nar. 06.06.1983 , Ing. Marekom Kunštekom, nar. 21.04.1982, Miriam Kunštekovou , nar. 01.07.1988 ako obdarovanými je voči oprávnenému neúčinná. Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku v hotovosti alebo šekom, alebo na účet súdneho exekútora č.2624043833/1100, ( IBAN : SK7511000000002624043833 BIC: TATRSKBX) ktorý je vedený v Tatra banke, a.s., Bratislava, variabilný symbol 28919, najneskôr však do termínu začatia dražby o čom musia predložiť exekútorovi doklad. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky. Záujemcovi, ktorý nie je vydražiteľom bude dražobná zábezpeka vrátená na ním určený bankový účet do troch dní od konania dražby alebo v hotovosti hneď po skončení dražby, ak bola držobná zábezpeka vložená záujemcom v hotovosti k rukám exekútora v deň konania dražby a to pred konaním dražby. Podmienky účasti na dražbe : Právo dražiť majú osoby okrem osôb uvedených v § 144 ods.3 Exekučného poriadku. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Dražiteľ je povinný preukázať sa : - platným dokladom totožnosti - verejnou alebo úradne overenou listinou preukazujúcou právo zastupovať záujemcu - uhradenie dražobnej zábezpeky do stanoveného termínu Záujemca o obhliadku sa ohlási na t.č. 02/ 64285133, 0948 512150 minimálne deň vopred. Povinný sa vyzýva, aby vo vyššie určenom čase umožnil záujemcom obhliadku draženej nehnuteľnosti. Zaplatenie najvyššieho podania : Exekútor udelí príklep dražiteľovi, ktorý urobí najvyššie podanie a ak sa neurobilo vyššie prípustné podanie, rozhodne exekútor žrebom, komu má príklep udeliť. Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú v dražbe zníženú o dražobnú zábezpeku do piatich dní po konaní dražby, na účet súdneho exekútora č.2624043833/1100 ( IBAN : SK7511000000002624043833 BIC: TATRSKBX) vedený v Tatra banke, a.s. , v.s. 28919 . Vyzývajú sa všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu konania dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby sa upozorňujú, že inak sa bude na ich nároky prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Veritelia povinného sa vyzývajú, aby vyhlásili či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujú sa, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods.1 Exekučného poriadku sa vyzývajú, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujú sa , že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Ak vydražiteľ nezaplatí najvyššie podanie včas, vykoná exekútor opätovne dražbu nehnuteľnosti (§ 143 ods.1). Pre opätovnú dražbu platia ustanovenia o prvej dražbe s tým, že najnižšie podania sa rovná 75% najnižšieho podania určeného podľa § 142 ods.2. Vydražiteľ uvedený v § 143 ods.1 je povinný zaplatiť rozdiel na najvyššom podaní, náklady opätovnej dražby a škodu, ktorá vznikla neuhradením najvyššieho podania včas (§ 152). Táto náhrada pripadne do rozdeľovanej podstaty(§ 143 ods.2). Informácie : Bližšie informácie na tel.č.: 02/ 64285133, 0948 512150.