Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:1478/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rosina Július
Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:01.03.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nitra
Obec:Nitra
Katastrálne územie:Nitra
Číslo listu vlastníctva:5083

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
7618208zastavaná plocha a nádvoriezastavaná plocha a nádvorie
7619209zastavaná plocha a nádvoriezastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
3957618bytový dombytový dom
3967619bytový dombytový dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kopecký Ivan r. KopeckýJurkovičova 396/24, 949 11 Nitra1/3

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:19.01.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:43200.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:24700.00
Výška zábezpeky:12350.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK 38 0200 0000 0022 7797 9855, VS: 147821
Najnižšie podanie:24700.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK 38 0200 0000 0022 7797 9855, VS: 147821
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie: Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome – 309/03
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Odovzdanie vydražených spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnostiach vydražiteľovi sa riadi ustanoveniami § 150 Exekučného poriadku. Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnostiach ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Na vydražiteľa prechádza vlastnícke právo k draženým spoluvlastníckym podielom na nehnuteľnostiach spolu s nasledovnými závadami: -Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome – 309/03 -Vecné bremeno (Por.č. 27, 53, 54 Vecné bremeno- právo doživotného bývania a užívania neh. bytu č. 18/VII., o.č. 24 v celosti a spoluvl. podielu 846/27124 na spol. čast. a zariad. domu a pozemku v prospech Oľgy Kopeckej r. Pintérová (15.12.1944) podľa Z 1112/21 – 841/21)

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
28.02.202310:00v mieste nehnuteľností v meste Nitra

Ďalšie informácie

Presná špecifikácia predmetu dražby: Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel 1/3 na byte č. 18 ( jedná sa o spoluvlastnícky podiel spoluvlastníka Ivan Kopecký r. Kopecký, nar. 03.09.1967) nachádzajúcom sa na 7.p. vo vchode č. 24 v bytovom dome so súpisným číslom 395,396 stojacom na parcele 7618 a parcele 7619 na ulici Jurkovičova, ktorý je zapísaný Okresným úradom Nitra na liste vlastníctva číslo 5083 pre okres Nitra, obec Nitra, katastrálne územie Nitra. Ďalej je predmetom dražby 1/3 zo spoluvlastníckeho podielu 846 / 27124 priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu , na príslušenstve a 1/3 spoluvlastníckeho podielu 846 / 27124 k pozemkom – parcelné číslo 7618 a parcelné číslo 7619 zapísaných Okresným úradom Nitra na liste vlastníctva číslo 5083 pre okres Nitra, obec Nitra, katastrálne územie Nitra ( jedná sa o podiely spoluvlastníka Ivan Kopecký r. Kopecký, nar. 03.09.1967). Najnižšie podanie predstavuje sumu 24700,- EUR, čo sa rovná všeobecnej hodnote vyššie špecifikovaných spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnostiach určenej znaleckým posudkom na 43200,- EUR, ktorá sa znižuje o 18500,- EUR t.j. o príslušnú časť hodnoty závady viaznucej na nehnuteľnostiach („Vecné bremeno – právo doživotného bývania a užívania neh. bytu č. 18/VII., o.č. 24 v celosti a spoluvl. podielu 846/27124 na spol. čast. a zariad. domu a pozem. v prospech Oľgy Kopeckej r. Pintérová (15.12.1944) podľa Z 1112/21 - 841/21\"). Kontakt na súdneho exekútora: 038 5300 730, 0905 695 798 Žiadam prípadných záujemcov o obhliadku draženej nehnuteľnosti, aby za účelom prejavenia záujmu o účasť na obhliadke kontaktovali telefonicky exekútorský úrad aspoň 2 pracovné dni pred obhliadkou. Uvedené je nevyhnutné pre zabezpečenie vstupu na nehnuteľnosť. Žiadam prípadných účastníkov dražby, aby svoje dražobné zábezpeky nenosili na dražbu v hotovosti, ale aby ich vkladali resp. prevádzali na účet exekútora uvedený v dražobnej vyhláške. Uvedené je nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia konania dražby riadne a včas. Dôrazne žiadam, aby každý zložiteľ zábezpeky, ktorý ju vkladá alebo prevádza na účet exekútora dodržal vyššie uvedený variabilný symbol, a uviedol do poznámky pri vklade alebo prevode svoje identifikačné údaje, ktoré jeho vklad alebo prevod odlíšia od vkladov alebo prevodov iných účastníkov dražby. Zároveň je potrebné doklad o úhrade doniesť so sebou na dražbu. Žiadam právnické osoby, ktoré sa zúčastnia dražby ako dražitelia, aby na dražbu ich zástupca doniesol originál alebo overenú kópiu listiny, ktorá ho oprávňuje za právnickú osobu konať.