Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba hnuteľného majetku
Číslo exekučného konania:345EX 508/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Závodský Martin
Ulica:Záhradnícka 39
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:31.01.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Kopčianska 92
PSČ + Obec:85203 Bratislava

Zoznam dražených hnuteľných vecí

Popis veci: Množstvo: Hodnota/jedn.: Celková hodnota:
126720ks balených vôd 0,25l0,00

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Dynamax Group a.s., IČO: 36661121Seberíniho 2/A, 821 03 Bratislava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:19.01.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:0.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:15206.40
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
31.01.202310:00cargo-partner SR, s.r.o., Kopčianska 92, Bratislava

Ďalšie informácie

126 720 kusov „H2 water 250 ml cans, EN/SK version hydrogen concentration 2,5 ppm“ za najnižšie podanie 12 672,00 EUR + 20% DPH 2 534,40 EUR, t.j. spolu vrátane DPH 15 206,40 EUR (slovom pätnásťtisícdvestošesť eur štyridsať centov). Cena bola určená ako 0,10 EUR + 20% DPH 0,02 EUR, t.j. spolu vrátane DPH 0,12 EUR za kus, pri počte kusov 126 720. Dátum spotreby balených vôd je exspirovaný!