Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:185/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Zervan Mária
Ulica:Záhradnícka 18
PSČ + Obec:81107 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:22.03.2023
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Záhradnícka 18
PSČ + Obec:81107 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Ružinov
Katastrálne územie:Nivy
Číslo listu vlastníctva:4254, 2918

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
15306/11287Zastavaná plocha a nádvoriePozemok na ktorom je postavená bytová budova
15306/12287Zastavaná plocha a nádvoriePozemok na ktorom je postavená bytová budova
15306/13287Zastavaná plocha a nádvoriePozemok na ktorom je postavená bytová budova
15306/3091Zastavaná plocha a nádvoriePozemok na ktorom je postavená bytová budova
15306/65660Ostatná plochaSídlisková zeleň
15306/14parcela na ktorej je postavená stavba súp. č. 1364, nie je evidovaná na LV

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
136415306/11, 15306/12, 15306/13, 1530/14, 15306/30Bytový domSklenárova 28, jednoizbový byt č. 25, 6. poschodie

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Baják Arpád, Bajáková Renáta r. KarabinošováBulharská 4440/66, 821 04 BratislavaLV 4254 - 1114/683245
Bajáková Renáta r. KarabinošováBulharská 4440/66, 821 04 BratislavaLV 4254 - 1114/683245
Baják Arpád, Bajáková Renáta r. KarabinošováBulharská 4440/66, 821 04 Bratislavabyt - 1/4, spoločný podiel - 4456/683245
Bajáková Renáta r. KarabinošováBulharská 4440/66, 821 04 Bratislavabyt - 1/4, spoločný podiel - 4456/683245

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:22.03.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:61100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:61100.00
Výška zábezpeky:30550.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK33 8360 5207 0042 0768 6626, VS 18519
Najnižšie podanie:61100.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK33 8360 5207 0042 0768 6626, VS 18519
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nie sú
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu, o čom vydražiteľ upovedomí súdneho exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:nie sú

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
15.03.202310:00Sklenárova 28, 821 09 Bratislava, 6. poschodie, byt č. 25

Ďalšie informácie

Miesto konania dražby, Záhradnícka 18, Bratislava, má vchod z Polskej ulice, Bratislava.