Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 2095/2013
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Debnárová Jana
Ulica:T. Vansovej 2
PSČ + Obec:98401 Lučenec

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.03.2023
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:T. Vansovej 2
PSČ + Obec:98401 Lučenec

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Lučenec
Obec:Lučenec
Katastrálne územie:Opatová
Číslo listu vlastníctva:6156

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
64/12643Ostatná plochapozemok situovaný v obytnej, okrajovej polohe okresného mesta Lučenec časť Opatová

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
B1/LCTEX spol.s.r.o.Gemerská cesta 1/1, 984 01 Lučenec, SR1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:23.01.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:67300.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:33650.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK2531000000004330086810, LUBASKBX
Najnižšie podanie:67300.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK2531000000004330086810, LUBASKBX
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nie sú známe
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
13.03.202313:00Lučenec

Ďalšie informácie

OPIS DRAŽENÝCH NEHNUTEĹNOSTÍ: POPIS zo znaleckého posudku: LV č. 6156, k.ú. Opatová, obec Lučenec, okres Lučenec Predmetom ohodnotenia je pozemok parc.č. 64/1 situovaný v obytnej, okrajovej polohe okresného mesta Lučenec časť Opatová na ul. A.S. Jegorova, v Ochrannom pásme nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, na \"Opatovskom kopci\" v zastavanom území okresného mesta Lučenec, katastrálne územie Opatová, oproti frekventovanej hlavnej štátnej Cesty I. triedy 16 (I/16) je cesta I. triedy vedúca v trase Zvolen – Lučenec – Rožňava – Košice. Cesta vznikla rozdelením (dnes už zaniknutej) cesty I/50 na tri samostatné cesty - Európska cesta 571 je európska cesta na Slovensku, ktorá začína v Bratislave a končí v Košiciach. Je dlhá 405 kilometrov a tvorí tzv. južnú trasu. V celej dĺžke je súbežná s E58 - E 58 smer Košice (pozn. Európska cesta 58 je európska cesta, ktorá začína vo Viedni a končí v Rostove nad Donom. Na Slovensku tvorí južnú cestu Bratislava – Nitra – Zvolen – Lučenec – Rožňava – Košice– Michalovce – Vyšné Nemecké. Je dlhá približne 2200 km.). Účel a spôsob využitia pozemku v čase ohodnotenia je: Pozemok parc.č. 64/1, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím a kamením, neposkytuje trvalý úžitok. Je neudržiavaný a veľmi ťažko prechodný. Pozemok je zastavaný 2 x 400 m3 vodojemom - nádržami uloženými v zemi na predmetnej parcele č. 64/1, nie sú evidované na liste vlastníctva a sú spomínané aj v liste AK Pihorňa, Lenárt Jaššo, s.r.o z 22.9.2022. Tieto nádrže tvoria súčasť budovy Vodojemu postaveného, ale už na inej parcele č. 64/10 o výmere 24 m2 (Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom), ktorá nie je predmetom hodnotenia. Uvedená budova je vedená na LV č. 6156 ako Vodojem (druh stavby 18 - Budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková stanica, budova na rozvod energií, čerpacia a prečerpávacia stanica, úpravna vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiarne odpadových vôd a iné) Tvar pozemku parc.č. 64/1 je vhodný, \"nepravidelného\" pôdorysného tvaru, výmera pozemku je vhodná, jedná sa o prudko svahovitý pozemok. Miera zastavanosti pozemku je čiastočná (vodojemom nádrží s objemom 2*400 m3, ktoré nie sú evidované na liste vlastníctva) a z neho vyplývajúca možnosť jeho využitia na ďalšiu zástavbu je možná so zvýšenými nákladmi na vyčistenie od náletových burín prerastených do krovia a stromov a vyplanírovaním hrbov a kopcov (vyrovnaním pozemku). Predmetom hodnotenia je celý pozemok. Možnosť využitia hodnoteného pozemku pre iný účel v čase ohodnotenia nie je. Terén je prudko svahovitý, orientovaný k svetovým stranám na severovýchod. Prístupová cesta - verejná komunikácia parc.č. 498/1 (LV č. 6469, vl. Mesto Lučenec) v okresnom meste Lučenec časť Opatová je spevnená, s novým asfaltovým kobercom v bezprostrednom okolí stavby bez chodníkov, s vybudovanými inžinierskymi sieťami (elektrika, verejný vodovod, verejná kanalizácia) Pozemok parc.č. 64/1 o výmere 2643 m2 je vedený na LV č. 6156 ako ostatná plocha, kde jednotková východisková hodnota pozemkov situovaných v okresnom meste Lučenec, k.ú. Opatová je 9,96 eur/m2. Východisková hodnota je upravená koeficientom polohovej diferenciácie. Spôsob využívania pozemku: Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok Druh chránenej nehnuteľnosti Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny Predmet dražby:  Nehnuteľnosť zapísaná v katastri nehnuteľnosti: VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 6156 Katastrálne územie : 833754 Opatová Obec : 511218 Lučenec Okres : 606 Lučenec MAJETKOVÁ PODSTATA Parcely registra „C\" evidované na katastrálnej mape Parcelné číslo 64/1 Výmera v 2643 m² Druh pozemku: Ostatná plocha Spôsob využívania 37 Druh chránenej nehnuteľnosti 204 Spoločná nehnuteľnosť 1 Umiestnenie pozemku 1 Vo vlastníctve: LCTEX spol. s.r.o., Gemerská cesta 1/1, 984 01 Lučenec, IČO: 36030295 v 1/1  nehnuteľnosť nezapísaná v katastri nehnuteľnosti: Ako súčasť nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľnosti ( nehnuteľnosť nezapísaná v katastri nehnuteľnosti):  VODOJEM - nádržami uloženými v zemi s objemom 2 x 400 m3, ktoré na predmetnej parcele č. 64/1, nie sú evidované na liste vlastníctva LV č. 6156 k.ú. Opatová, okres: Lučenec, obec: Lučenec. Nehnuteľnosť nezapísaná v katastri nehnuteľnosti je vo vlastníctve LCTEX spol.s.r.o., Gemerská cesta 1/1, 984 01 Lučenec, IČO: 36030295 Záujemcovia o dražbu nehnuteľnosti môžu v úradných hodinách exekútorského úradu súdneho exekútora JUDr. Jany Debnárovej nahliadnuť do znaleckého posudku. Nahliadnutie je možné najneskôr do posledného pracovného dňa pred konaním dražby. Záujemcov o predmet dražby žiadam, aby sa v prípade záujmu o obhliadku predmetu dražby telefonicky ohlásili najskôr pred termínom obhliadky na tel. čísle 047 3811 485. • Záujemcovia o draženú nehnuteľnosť sú povinní zložiť ako zábezpeku polovicu zo všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a to sumu 33 650,00 EUR na osobitný účet súdneho exekútora na číslo účtu SK2531000000004330086810, LUBASKBX v Prima banke Slovensko, a.s., pobočka Lučenec pod VS 20952013 ( zloženie výšky dražobnej zábezpeky podľa § 142 Zák. č. 233/95 Z. z. je 50 % z vyvolávacej ceny) • Podmienkou účasti každého z prihlásených dražiteľov je zloženie zábezpeky na osobitný účet súdneho exekútora najneskôr 60 min pred začatím dražby. Dokladom o zložení zábezpeky je doklad o vykonaní vkladu alebo výpis z depozitného účtu súdneho exekútora. Neúspešnému záujemcovi bude zložená zábezpeka vrátená na oznámené číslo účtu najneskôr do 5 pracovných dní. • Záujemca o dražbu musí preukázať svoju totožnosť a zapísať sa do zoznamu dražiteľov. Totožnosť preukazuje fyzická osoba platným dokladom totožnosti. V prípade že je záujemca o dražbu ženatý/vydatá a nemá zrušené alebo vysporiadané bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, musí sa preukázať SPLNOMOCNENÍM s úradne overeným podpisom od druhého z manželov k zastupovaniu pri nadobudnutí nehnuteľnosti dražbou. • Ak je záujemca o dražbu právnická osoba , musí ten, kto je oprávnený konať v jej mene, preukázať právo dražiť menom tejto právnickej osoby .Ďalej musí preukázať vykonanie zápisu právnickej osoby do príslušného registra, ako aj svoju osobnú totožnosť preukázať platným dokladom totožnosti. • Záujemca o dražbu svojim podpisom do zoznamu dražiteľov potvrdzuje súhlas s dražobným poriadkom a predloží doklad o zložení predpísanej dražobnej zábezpeky v stanovenom termíne.