Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba hnuteľného majetku
Číslo exekučného konania:324EX 155/2021, 324EX 470/2022, 324EX 473/2022
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Líška Kamil
Ulica:Grösslingová 62
PSČ + Obec:81109 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:28.02.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Grösslingová 62
PSČ + Obec:81109 Bratislava 1

Zoznam dražených hnuteľných vecí

Popis veci: Množstvo: Hodnota/jedn.: Celková hodnota:
Drevené výrobky, dubové parkety, dubová spárovka, buková spárovka, nášlapné lamely1100825.00100825,00

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
FEMAK spol. s. r. o.SNP 350/95, 90091 Limbach1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:20.01.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:0.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Najnižšie podanie:100825.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
22.02.202312:00Sklad v areáli Poľnohospodárskeho podniku v obci Vištuk

Ďalšie informácie

Znalecké posudky 13/2022 na predmetné hnuteľné veci vypracoval znalec Ing. Jozef Mráz, Lermontovová 12, 811 05 Bratislava. Na základe predmetných znaleckých posudkov je všeobecná hodnota hnuteľných veci je nasledovná: 1 . Parkety Dub, pero a drážka - stanovená cena 33.- EUR bez DPH Číslo Rozmer/mm Množstvo m2 Cena Cena palety bez DPH s DPH _______________________________________________________________________________ 2 400x180x20 14,65 483.- 580.- 2 400x200x20 34,00 1 122.- 1 346- 3 600x80x20 48,38 1 597.- 1 916.- 4 300x60x20 32,10 1 059.- 1 271.- 5 600x140x22 147,84 4 879.- 5 855.- 6 600x130x22 33,96 1 121.- 1 345.- 7 300x70x22 67,20 2 217.- 2 660.- 9 600x80x22 36,29 1 197.- 1 436.- 11 600x70x22 36,29 1 197.- 1 436.- 29 400x70x22 46,37 1 530.- 1 836.- 32 500x60x22 17,28 570.- 684.- 33 800x90x22 37,80 1 247.- 1 496.- 34 800x90x22 38,88 1 283.- 1 540.- 35 300x70x22 40,95 1 351.- 1 621.- 36 800x90x22 29,16 962.- 1 154.- 37 600x70x22 43,34 1 430.- 1 716.- 48 450x45x20 63,37 2 091.- 2 509.- 123 300x70x22 33,60 1 109.- 1 331.- 124 300x60x22 31,68 1 045.- 1 254.- 141 300x50x22 31,68 1 045.- 1 254.- 145 300x60x22 31,68 1 045.- 1 254.- 151 350x70x22 17,64 582.- 698.- 157 600x90x22 17,50 577.- 692.- 157 900x90x22 48,60 1 604.- 1 925.- 158 350x70x22 26,88 887.- 1 064.- 172 350x70x22 18,62 614.- 737.- 173 300x60x22 27,72 915.- 1 098.- ___________________________________________ S p o l u : 34 759.- 41 708.- 2 . Spárovky Dub pozdĺžne-priečne nadpájané, cena 3 280.-/m3 bez DPH Číslo palety Rozmer mm Množstvo m3 Cena bez DPH Cena s DPH _________________________________________________________________________ 12 600x800x20 1,306 4 284.- 5 141.- 13 600x800x20 0,589 1 932.- 2 318.- 14 800x800x20 0,640 2 099.- 2 519.- 15 1 000x800x70 0,504 1 653.- 1 984.- 16 800x600x20 0,600 1 968.- 2 362.- 17 1 000x800x18 0,057 187.- 224.- 21 800x800x20 0,720 2 362.- 2 834.- 22 800x800x20 0,410 1 345.- 1 614.- 40 800x800x20 0,115 377.- 452.- 40 1 000x1 000x27 0,243 797.- 956.- 54 900x800x20 0,032 105.- 126.- 147 1 500x800x40 0,048 157.- 188.- 147 1 600x800 x40 0,051 168.- 202.- 147 1 890x800x40 0,060 197.- 236.- 147 1 900x800x40 0,243 797.- 956.- 147 2 000x800x40 0,064 210.- 252.- 148 800x700x30 0,017 56.- 67.- 148 1 015x520x40 0,148 485.- 582.- 155 900x800x22 0,127 417.- 500.- 155 900x800x30 0,108 354.- 425.- 160 1 200x800x22 0,253 830.- 996.- 160 1 000x800x22 0,246 807.- 968.- 167 800x600x20 0,672 2 204.- 2 645.- 168 800x600x20 0,768 2 519.- 3 023.- 168 800x600x20 0,960 3 149.- 3 779.- ____________________________________________ S p o l u : 29 459.- 35 349.- 3 . Ostatný sortiment Dub - nášlapné lamely : Číslo palety Rozmer/mm EUR bezDPH Množstvo Cena bez DPH Cena s DPH m2 m3 m2 m3 ___________________________________________________________________________________ 45 300x60x10 20.- 18,00 360.- 432.- 47 1200x135x3 3 600.- 0,822 2 959.- 3 551.- 50 800x95x3 3 600.- 0,471 1 696.- 2 035.- 50 1 100x130x3 3 600.- 0,191 688.- 826.- 50 810x140x3 3 600.- 0,462 1 663.- 1 996.- 81 2 050x130x3 3 600.- 0,836 3 010.- 3 612.- 132 300x60x10 20.- 50,40 1 008.- 1 210.- _______________________________ S p o l u 11 384.- 13 662.- 4. Spárovky Buk pozdĺžno-priečne nadpájané : Číslo palety Rozmer/mm Množstvo m3 Cena EUR/m3 Cena bez DPH Cena s DPH _____________________________________________________________________________ 18 1 000x1 000x40 0,800 1 850.- 1 480.- 1 776.- 74 1 600x410x20 1,168 1 900.- 2 219.- 2 663.- 76 800x800x20 0,614 1 900.- 1 167.- 1 400.- 78 1 000x100x30 0,900 1 900.- 1 710.- 2 052.- 122 1 200x800x22 0,971 1 900.- 1 846.- 2 215.- _____________________________ S p o l u 8 422.- 10 106.- Hodnota EUR bez DPH EUR s DPH _______________________________________________________________________________ Parkety Dub 34 759.- 41 708.- Spárovky Dub 29 459.- 35 349.- Ost. sortiment Dub nášlapné lamely 11 384.- 13 662.- Spárovky Buk 8 422.- 10 106.- _________________________________________ S p o l u: 84 024.- 100 825.- Najnižšie podanie hnuteľnej veci pre každú jednu položku predstavuje sumu vo výške určenej znaleckým posudkom.