Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:359EX 3009/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďurica Jozef
Ulica:Borovianska cesta 2564/17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:03.03.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Borovianska 17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Žarnovica
Obec:Župkov
Katastrálne územie:Župkov
Číslo listu vlastníctva:510

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
920/174Zastavaná plocha a nádvorie
920/239Zastavaná plocha a nádvorie
920/311Ostatná plocha
92386Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
184920/110Rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kopernická JanaŽupkov 1841/2
Kopernická JanaŽupkov 1841/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:25.01.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:32000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:32000.00
Výška zábezpeky:16000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 300920
Najnižšie podanie:32000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 300920
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
02.03.202310:00Župkov 184

Ďalšie informácie

Predmetom dražby je aj pozemok parc.č. CKN 921/6 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 105 m2, vedená na LV č. 1082, okres Žarnovica, obec Župkov, k.ú. Župkov a taktiež hospodárska budova, postavená na parc.č. CKN 923, ktorá stavba nie je zapísaná v katastri nehnuteľností, pričom ide o čiastočne murovanú a čiastočne drevenú stavbu so sedlovou strechou, základy sú betónové pásové, obvodové steny sú v prevažujúcom vyhotovení murované kamenné, drevené, strop drevený trámový s viditeľnými trámami, na sedlovej streche je škridlová obyčajná pálená krytina, klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, podlahy sú betónové s cementovým poterom, urované steny majú vápenné hladké omietky, drevené zvlakové dvere, ostatné vybavenie a inštalácie stavba hospodárskej budovy nemá. Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné nahlásiť aspoň dva pracovné dni vopred na t.č. 045/5325239.