Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:342EX 247/2020
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďuráková Natália
Ulica:Bernolákova 1546/32
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:03.05.2023
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Bernolákova 1546/32
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nové Zámky
Obec:Veľký Kýr
Katastrálne územie:Veľký Kýr
Číslo listu vlastníctva:

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
1522651/1garáž

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing.Peter Ravinger94901 Nitra1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:25.01.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2250.00
Výška zábezpeky:1125.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK27 0200 0000 0027 5615 4551 VS:24720
Najnižšie podanie:2250.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK27 0200 0000 0027 5615 4551 VS:24720
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nezistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:nezistené
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:nezistené

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
26.04.202315:00Veľký Kýr

Ďalšie informácie

Stavba garáže nie je zapísaná na liste vlastníctva, má pridelené súpisné číslo, zameraná GP, v KN nezapísaná, je súčasťou príslušenstva k nehnuteľnosti v k.ú. Veľký Kýr, zapísaná Okresným úradom Nové Zámky v LV č.3015 ako parcela registra \"E\" parc.č.649 orná pôda vo výmere 947 m2 a rodinný dom č.s.432 na parc.č.61/1 všetko na meno vlastníka v celosti. Dražba garáže bude prebiehať súčasne s dražbou nehnuteľnosti z LV č.3015, k.ú.Veľký Kýr.