Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:342EX 247/2020
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďuráková Natália
Ulica:Bernolákova 1546/32
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:03.05.2023
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Bernolákova 1546/32
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nové Zámky
Obec:Veľký Kýr
Katastrálne územie:Veľký Kýr
Číslo listu vlastníctva:3015

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
649947orná pôdaparcela v zastavanom území obce

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
432651/1rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing.Peter RavingerNitra 949011/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:25.01.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:99000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:49500.00
Výška zábezpeky:24750.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK27 0200 0000 0027 5615 4551 VS:24720
Najnižšie podanie:49500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK27 0200 0000 0027 5615 4551 VS:24720
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nezistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:nezistené
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:nezistené

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
26.04.202315:00Veľký Kýr

Ďalšie informácie

predmetom dražby je rodinný dom, pozemok podľa E KN stavu, drobné stavby ako príslušenstvo k rodinnému domu (letná kuchyňa, prístrešok, prestrešenie vstupu do domu, vstup do podzemného podlažia domu) a vonkajšie úpravy (šachta, prípojka vody, prípojka kanalizácie, žumpa, prípojka plynu, dlaždená plocha)