Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:271EX224/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Jambor Ivan
Ulica:Farská 5
PSČ + Obec:94901 Nitra

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.04.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Farská 5
PSČ + Obec:94901 Nitra

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Levice
Obec:Santovka
Katastrálne územie:Malinovec
Číslo listu vlastníctva:762

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
197110zastavaná plocha a nádvorie
199/1280zastavaná plocha a nádvorie
199/2730zastavaná plocha a nádvorie
585/41289trvalý trávny porast

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
163197samostatne stojaca garážgaráž s dielňou
164199/1rodinný domrodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Butkovský Pavol r. Butkovský, Ing.Maďarovská 164/20, 935 87 Santovka1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:08.02.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:351000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:351000.00
Výška zábezpeky:175500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK1556000000000854732002 VS: 2242020, ktorý je vedený
Najnižšie podanie:351000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK1556000000000854732002 VS: 2242020, ktorý je vedený
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Nie sú.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať dražby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:S výnimkou prechodu vlastníckeho práva k draženej nehnuteľnosti neprechádzajú na vydražiteľa žiadne úžitky z draženej nehnuteľnosti.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
15.03.202310:00Maďarovská 164/20, 935 87 Santovka

Ďalšie informácie

Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adrese exekútorského úradu Farská 5, 949 01 Nitra, alebo elektronicky na e-mailovej adrese ivan.jambor@ske.sk.