Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:342EX 247/2020
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďuráková Natália
Ulica:Bernolákova 1546/32
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:31.05.2023
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Bernolákova 1546/32
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nitra
Obec:Kolíňany
Katastrálne územie:Kolíňany
Číslo listu vlastníctva:910

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1818/3613074orná pôdaparcela registra E

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing.Peter Ravinger94901 Nitra2/16

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.02.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:850.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:850.00
Výška zábezpeky:425.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK27 0200 0000 0027 5615 4551, VS:24720
Najnižšie podanie:850.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK27 0200 0000 0027 5615 4551, VS:24720
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nezistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:nezistené
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:nezistené

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
25.05.202313:00miesto nehnuteľnosti

Ďalšie informácie

pri platbách do poznámky uviesť číslo parcely