Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:342EX 247/2020
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďuráková Natália
Ulica:Bernolákova 1546/32
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:31.05.2023
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Bernolákova 1546/32
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Zlaté Moravce
Obec:Beladice
Katastrálne územie:Pustý Chotár
Číslo listu vlastníctva:549

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
11935799orná pôdaparcela registra E
12175668orná pôdaparcela registra E

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing.Peter Ravinger94901 Nitra1/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.02.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:1750.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:1750.00
Výška zábezpeky:875.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK27 0200 0000 0027 5615 4551, VS:24720
Najnižšie podanie:1750.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK27 0200 0000 0027 5615 4551, VS:24720
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vecné bremeno podľa § 22 a nasl.Zák.č.79/1957 zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny v spojení so zák.č.251/2012 Z.z. o energetike na pozemok E-KN parc.č.1217 z LV č.549, k.ú.Pustý Chotár týkajúce sa elektroenergetického zariadenia : 1x22 kV VN linka č.246 na trase Nitra 2 – Rz Zlaté Moravce v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. IČO 36361518, Čulenova 6, 81647 Bratislava
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:nezistené
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:nezistené

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
25.05.202313:00miesto nehnuteľností

Ďalšie informácie

pri platbách uvádzať do poznámky číslo parcely. nehnuteľnosti sa dražia samostatne: najnižšie podanie zábezpeka Parc.č.1193 orná pôda vo výmere 5799 m2 v podiele ¼ .......885,00 eur....................442,50 eur Parc.č.1217 orná pôda vo výmere 5668 m2 v podiele ¼ .......865,00 eur ....................432,50 eur