Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:194Ex 662/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Zelíska Ľudovít
Ulica:Podzámska č. 37
PSČ + Obec:92001 Hlohovec

Dátum a čas konania dražby

Dátum:23.03.2023
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Podzámska č. 37
PSČ + Obec:92001 Hlohovec

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Piešťany
Obec:Drahovce
Katastrálne územie:Drahovce
Číslo listu vlastníctva:2775, 3794

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2484/72583zastavaná plocha a nádvoriepozemok
2481/884zastavaná plocha a nádvoriepozemok

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Marián Kubov919 29 Malženice, č. 3941/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:06.02.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:136000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:136000.00
Výška zábezpeky:68000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK16 0200 0000 0013 8541 1859
Najnižšie podanie:136000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK16 0200 0000 0013 8541 1859
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznúce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená bez započítania na najvyššie podanie. Neboli zistené žiadne závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie, ako aj závady, ktoré vydražieľ prevezme zo započítaním na najvyššie podanie.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia súdu o schválení príklepu a po zaplatení najvyššieho podania.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako i prípadné závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
15.03.202311:00K. ú. Drahovce, parc. č. 2484/7 a parc. č. 2481/8

Ďalšie informácie

1. Záujemcovia o dražbu musia preukázať svoju totožnosť a zapísať sa do zoznamu dražiteľov. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou, alebo úradne overenou listinou. Fyzická osoba preukazuje svoju totožnosť platným dokladom. Ak je záujemcom o dražbu právnická osoba, musí ten kto je oprávnený konať v jej mene, preukázať splnomocnením právo dražiť v mene tejto právnickej osoby a musí predložiť platný výpis z obchodného registra. Súčasne s tým musí táto osoba preukázať aj svoju osobnú totožnosť a to platným dokladom. Dražiť môže len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom a právnická osoba so sídlom na území SR. Záujemca o dražbu svojim podpisom do zoznamu dražiteľov potvrdzuje súhlas s dražobným poriadkom. Ak je záujemcom o kúpu draženej nehnuteľnosti fyzická osoba, ktorá má status osoby žijúcej v uzatvorenom manželstve, žiadam túto osobu, aby s poukazom na § 145 ods.1,2 Občianskeho zákonníka, predložila pred samotnou dražbou úradne overený písomný súhlas manžela/ky s jeho účasťou na dražbe nehnuteľností spojenou s dražením predmetnej nehnuteľnosti. 2. Záujemcovia o kúpu draženej nehnuteľnosti sú povinní ako zábezpeku zložiť polovicu najnižšieho podania určeného podľa § 142 ods.2 Exekučného poriadku a to za horeuvedených ných podmienok a horeuvedeným spôsobom. Pred dražbou je potrebné preukázať sa dokladom o zložení dražobnej zábezpeky. 3. Na nehnuteľnostiach, ktoré sú predmetom dražby neviaznu žiadne závady ani vecné bremená. 4. Vydražiteľ nehnuteľností je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 30 dní, po udelení príklepu, na horeuvedený účet súdneho exekútora. Najvyššie podanie sa považuje za zaplatené, len ak bolo v plnej výške pripísané na horeuvedený účet súdneho exekútora a to najneskôr v posledný deň 30 dňovej lehoty. Na najvyššie podanie sa vydražiteľovi započíta zložená zábezpeka. Ak vydražiteľ nezaplatí najvyššie podanie včas, vykoná exekútor opätovnú dražbu nehnuteľnosti. Tento vydražiteľ je povinný zaplatiť rozdiel na najvyššom podaní, náklady opätovnej dražby a škodu, ktorá vznikla tým, že nezaplatil najvyššie podanie včas. 5. Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia súdu o schválení príklepu a po zaplatení najvyššieho podania. 6. Vydražiteľ je povinný prevziať všetky úžitky, ako aj vady vydraženej nehnuteľnosti bez započítania na najvyššie podanie, ktoré sa môžu vyskytnúť do termínu konania dražby. Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. 7. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby určili výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby, hodnoverne ich preukázali, pretože v opačnom prípade sa bude na ich nároky prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. 8. Vyzývam veriteľov povinného, aby určili spôsob plnenia ich uplatnených nárokov, resp. vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti, pričom ich zároveň upozorňujem že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby /písomne/, vydražiteľ môže ich dlh prevziať. 9. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 44 Exekučného poriadku vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby, a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. 10. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. 11. Nahliadnutie do znaleckého posudku je možné v čase od 10.00 hod. do 14.00 hod. v pracovný deň v kancelárií Exekútorského úradu a to na základe predchádzajúceho telefonické- ho dojednania na tel. č.: 0337302190, minim. deň vopred.