Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:12EX 707/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Brožina Michal
Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Dátum a čas konania dražby

Dátum:29.03.2023
Čas:14:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Humenné
Obec:Udavské, Zbudské Dlhé
Katastrálne územie:Udavské, Zbudské Dlhé
Číslo listu vlastníctva:LV č. 1572 a LV č. 318

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
47/53640orná pôdapodiel 1/4
48/491353orná pôdapodiel 1/4
48/52681orná pôdapodiel 1/4
54/54639trvalý trávny porastpodiel 1/4
176/3508orná pôdapodiel 1/4
193/3321orná pôdapodiel 1/4
193/6276orná pôdapodiel 1/4
227/1596orná pôdapodiel 1/4
228/1237orná pôdapodiel 1/4
273/1719orná pôdapodiel 1/4
289/31071orná pôdapodiel 1/4
314/58800orná pôdapodiel 1/4
344/11575orná pôdapodiel 1/4
344/2543orná pôdapodiel 1/4
358/12040orná pôdapodiel 1/4
398/31349orná pôdapodiel 1/4
17941429trvalý trávny porastpodiel 1/8
17983046trvalý trávny porastpodiel 1/8
18671178trvalá trávny porastpodiel 1/8
19523227orná pôdapodiel 1/8
2034613trvalý trávny porastpodiel 1/8
20352778orná pôdapodiel 1/8
25501735orná pôdapodiel 1/8
26591751orná pôdapodiel 1/8
27501375orná pôdapodiel 1/8
28172321orná pôdapodiel 1/8
28831507orná pôdapodiel 1/8
19842885orná pôdapodiel 1/8

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Potocká Eva, nar. 16.12.1961Zbudské Dlhé č. 10

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:14.02.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4129.81
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2064.90
Výška zábezpeky:1032.45
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 0900 0000 0004 5026 3705, VS 7072019
Najnižšie podanie:2064.90
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 0900 0000 0004 5026 3705, VS 7072019
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
28.03.202314:00Zbudské Dlhé, Udavské

Ďalšie informácie