Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:449/22
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rosina Július
Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:06.04.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Šaľa
Obec:Horná Kráľová
Katastrálne územie:Horná Kráľová
Číslo listu vlastníctva:35

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2813/1190ZáhradaZáhrada
2814475Zastavaná plocha a nádvorieZastavaná plocha a nádvorie
2865/260Zastavaná plocha a nádvorieZastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
7372814rodinný domrodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Lenický Gabriel r. Lenickýč. 737, 951 32 Horná Kráľová1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:15.02.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:79600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:51800.00
Výška zábezpeky:25900.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK 38 0200 0000 0022 7797 9855, VS: 44922
Najnižšie podanie:51800.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK 38 0200 0000 0022 7797 9855, VS: 44922
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie, neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Odovzdanie vydražených nehnuteľností vydražiteľovi sa riadi ustanoveniami § 150 Exekučného poriadku. Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľností ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prechod závad a úžitkov z nehnuteľností: Na vydražiteľa prechádza vlastnícke právo k draženým nehnuteľnostiam spolu s nasledovnými závadami: -\"Zriaďuje sa vecné bremeno – právo doživotného užívania nehnuteľnosti v prospech Lenický Gabriel / [*14.03.1950] Lenická Margita r. Laurová [*15.10.1952] podľa V 96/2000 zo dňa 08.02.2000\"

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
04.04.202310:30v mieste nehnuteľností v obci Horná Kráľová

Ďalšie informácie

Najnižšie podanie predstavuje sumu 51.800,00 EUR, čo sa rovná Všeobecnej hodnote nehnuteľností určenej znaleckým posudkom na 79.600,00 EUR, ktorá sa znižuje o 27.800,00 EUR t.j. hodnotu závady viaznucej na nehnuteľnostiach (Zriaďuje sa vecné bremeno – právo doživotného užívania nehnuteľnosti v prospech Lenický Gabriel / [*14.03.1950] Lenická Margita r. Laurová [*15.10.1952] podľa V 96/2000 zo dňa 08.02.2000). Kontakt na exekútora 038 5300 730, 0905 695 798 Žiadam prípadných záujemcov o obhliadku draženej nehnuteľnosti, aby za účelom prejavenia záujmu o účasť na obhliadke kontaktovali telefonicky exekútorský úrad aspoň 2 pracovné dni pred obhliadkou. Uvedené je nevyhnutné pre zabezpečenie vstupu na nehnuteľnosť. Žiadam prípadných účastníkov dražby, aby svoje dražobné zábezpeky nenosili na dražbu v hotovosti, ale aby ich vkladali resp. prevádzali na účet exekútora uvedený v dražobnej vyhláške. Uvedené je nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia konania dražby riadne a včas. Dôrazne žiadam, aby každý zložiteľ zábezpeky, ktorý ju vkladá alebo prevádza na účet exekútora dodržal vyššie uvedený variabilný symbol, a uviedol do poznámky pri vklade alebo prevode svoje identifikačné údaje, ktoré jeho vklad alebo prevod odlíšia od vkladov alebo prevodov iných účastníkov dražby. Zároveň je potrebné doklad o úhrade doniesť so sebou na dražbu. Žiadam právnické osoby, ktoré sa zúčastnia dražby ako dražitelia, aby na dražbu ich zástupca doniesol originál alebo overenú kópiu listiny, ktorá ho oprávňuje za právnickú osobu konať.