Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:2222/16
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Stano Peter
Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:23.03.2023
Čas:10:30

Miesto konania dražby

Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Galanta
Obec:Košúty
Katastrálne územie:Košúty
Číslo listu vlastníctva:LV č. 1086, LV č. 1331, LV č. 1591

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
363/372780Orná pôda
369/4110605Orná pôda
458/660658Orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Klára Strýčková, r.. Jónásová, Mgr. nar. 23.11.1978Budovateľská 1213/3, 925 21 Sládkovičovo38/100
Klára Strýčková, r.. Jónásová, Mgr. nar. 23.11.1978Budovateľská 1213/3, 925 21 Sládkovičovo35/100
Klára Strýčková, r.. Jónásová, Mgr. nar. 23.11.1978Budovateľská 1213/3, 925 21 Sládkovičovo35/100

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:15.02.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:202000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:105000.00
Výška zábezpeky:52500.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009, VS: 222216
Najnižšie podanie:105000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009,VS: 222216
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
16.03.202311:00Košúty

Ďalšie informácie