Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:327/232/20
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Nestor Ivan
Ulica:Haburská 49/A
PSČ + Obec:82101 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:28.03.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Haburská 49/A
PSČ + Obec:82101 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Senec
Obec:Ivanka pri Dunaji
Katastrálne územie:Farná
Číslo listu vlastníctva:1646

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
919/39486záhrada
919/85186zastavaná plocha a nádvorie
919/144114zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
572919/144rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Beata Rigó MojtováPekná 572/36, 900 28 Ivanka pri Dunaji1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:16.02.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:328000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:328000.00
Výška zábezpeky:123000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3202000000002468707959
Najnižšie podanie:246000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3202000000002468707959
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Dátum a čas obhliadky bude stanovený po dohode s prípadným záujemcom a súdnym exekútorom. Variabilný symbol pre zloženie zábezpeky 2322020.