Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:57EX 645/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Hodermarský Peter
Ulica:Akademika Hronca č.3
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.03.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Akademika Hronca č.3
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Rožňava
Obec:Jablonov nad Turňou
Katastrálne územie:Jablonov nad Turňou
Číslo listu vlastníctva:1595

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1623/19353záhradazáhrada

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Karáčová JanetteKrosnianska 75, Košice1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:16.02.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:690.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:690.00
Výška zábezpeky:345.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211110000006609800005, VS 6452021
Najnižšie podanie:690.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211110000006609800005, VS 6452021
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez započítania
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:do 5 dní po právoplatnosti rozhodnutia
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:bez závad

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
17.03.202309:15Jablonov nad Turňou, záhradkárska oblasť

Ďalšie informácie

Obhliadka sa uskutoční po vopred oznámenom záujme o obhliadkou. Ide o záhradu mimo zastavaného územia obce. Pozemok je svahovitý, bez možnosti napojenia na inžinierske siete a prístup k pozemku je cez cudzí pozemok.