Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:359EX 536/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďurica Jozef
Ulica:Borovianska cesta 2564/17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:28.03.2023
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Borovianska 17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Veľký Krtíš
Obec:Príbelce
Katastrálne územie:Horné Príbelce
Číslo listu vlastníctva:28

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
147/1754Zastavaná plocha a nádvorie
147/2138Zastavaná plocha a nádvorie
147/488Zastavaná plocha a nádvorie
148243Záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
37147/220Dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Šebian JánHorné Príbelce 371/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:16.02.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:11000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:11000.00
Výška zábezpeky:5500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 53620
Najnižšie podanie:11000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 53620
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
22.03.202310:00Horné Príbelce 37

Ďalšie informácie

Záujem o obhliadku draženej nehnuteľnosti je potrebné nahlásiť aspoň dva pracovné dni vopred na t.č. 045/5325239.