Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:331EX 636/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Crkoň Pavol
Ulica:Jesenského 7713
PSČ + Obec:91101 Trenčín

Dátum a čas konania dražby

Dátum:29.03.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jesenského 7713
PSČ + Obec:91101 Trenčín

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Púchov
Obec:Lednické Rovne
Katastrálne územie:Lednické Rovne
Číslo listu vlastníctva:1384

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
307/5591záhradaparcela registra C, intravilán

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kalmová Lýdia, nar. 15.11.1974Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov1/8

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:20.02.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:1810.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:905.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK5611000000002623222100, variabilný symbol: 63620
Najnižšie podanie:1810.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK5611000000002623222100, variabilný symbol: 63620
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nezistené žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:vydražiteľ sa môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti po udelení príklepu, o čom je povinný upovedomiť exekútora
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:ku dňu udelenia príklepu po schválení súdom

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
15.03.202310:00na mieste, kde sa nachádza dražená nehnuteľnosť

Ďalšie informácie

Cena predmetu dražby Všeobecná hodnota predmetu dražby zistená znaleckým posudkom vypracovaným Ing. Miroslavom Čičkánom, znalcom z odboru stavebníctva, odvetvie: odhad hodnoty nehnuteľností, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku je po zaokrúhlení vo výške 1.810,00 EUR (slovom Jedentisícosemstodesať eur). Najnižšie podanie sa rovná všeobecnej hodnote predmetu dražby určenej znaleckým posudkom 1.810,00 EUR (slovom Jedentisícosemstodesať eur). Pri predmete dražby neboli zistené žiadne závady ani práva, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie. Dražobná zábezpeka Dražobná zábezpeka pre predmet dražby je 50% zo sumy najnižšieho podania - t. j. 905,00 EUR. Dražobnú zábezpeku je potrebné uhradiť na bankový účet súdneho exekútora vedený v Tatra banke, a.s. IBAN: SK5611000000002623222100 s uvedením variabilného symbolu: 63620. Pri úhrade zábezpeky je potrebné uviesť do správy pre prijímateľa meno a priezvisko dražiteľa a informáciu, že ide o dražobnú zábezpeku. Dražobná zábezpeka musí byť pripísaná na bankový účet súdneho exekútora najneskôr do 28.03.2023. Dražby sa môže zúčastniť iba záujemca, ktorý podľa výpisu z účtu súdneho exekútora za obdobie od 20.02.2023 do 28.03.2023 zložil dražobnú zábezpeku (ktorého meno a priezvisko sa nachádza v správe pre prijímateľa). V prípade, že sa v správe pre prijímateľa nebude nachádzať meno a priezvisko dražiteľa, bude mať súdny exekútor za to, že zábezpeku zložil ten, kto sa preukáže originálom potvrdenia banky o zložení zábezpeky. Neúspešnému dražiteľovi, ktorý zložil dražobnú zábezpeku bezhotovostne na bankový účet súdneho exekútora, sa dražobná zábezpeka vráti najneskôr do 7 dní odo dňa konania dražby na bankový účet, z ktorého bola zábezpeka uhradená. V prípade, že neúspešný dražiteľ vložil dražobnú zábezpeku na účet súdneho exekútora v hotovosti, bude mu vrátená najneskôr do 7 dní odo dňa, kedy doručí súdnemu exekútorovi písomné oznámenie platobných údajov pre vrátenie dražobnej zábezpeky. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania Najvyššie podanie urobené na dražbe je vydražiteľ povinný uhradiť v lehote 10 dní počítaných odo dňa udelenia príklepu súdnym exekútorom na bankový účet súdneho exekútora vedený v Tatra banke, a.s. IBAN: SK5611000000002623222100 s uvedením variabilného symbolu: 63620, pričom na najvyššie podanie sa započíta zložená zábezpeka. Pri úhrade je potrebné uviesť do správy pre prijímateľa, že ide o úhradu najvyššieho podania. Obhliadka predmetu dražby Obhliadka predmetu dražby sa pre záujemcov uskutoční dňa 15.03.2023 o 10.00 hod na mieste, kde sa nachádza dražená nehnuteľnosť, a to na základe predchádzajúceho telefonického prihlásenia na exekútorskom úrade, tel.: 0948 428 400. Ďalšie ustanovenia Pri predmete dražby neboli zistené žiadne závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie (nájomné práva, zákonné vecné bremená, záložné práva, ktoré udelením príklepu nezanikajú). Na predmete dražby je zriadené exekučné záložné právo v prospech vymáhajúceho záložného veriteľa, ktorým je v exekučnom konaní 331EX 636/20 R&D s. r. o., 1.mája 880, 020 01 Púchov, IČO: 50361767 (exekúcia je vedená na základe opätovného návrhu oprávneného, pričom účinky zabezpečovacích úkonov vykonaných v rámci starej exekúcie EX 10075/14 vedenej súdnym exekútorom JUDr. Andreou Nemčíkovou ako nástupcom súdneho exekútora Jána Dujku zostali v tomto konaní podľa ust. § 8 ods. 5 zák. č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zachované). Žiadne iné záložné práva na predmete dražby neviaznu. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu. Dražiteľom môže byť: a) fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá sa preukáže platným preukazom totožnosti, b) právnická osoba konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu, ktorý sa musí preukázať originálom výpisu z obchodného registra nie starším ako 7 dní alebo jeho osvedčenou fotokópiou a platným preukazom totožnosti. Splnomocnený zástupca dražiteľa sa musí okrem vyššie uvedeného preukázať aj splnomocnením s úradne overeným podpisom dražiteľa. Dražiteľ, ktorý je fyzickou osobou v rodinnom stave ženatý/vydatá, musí pre účely schválenia príklepu súdom doložiť súhlas manžela/manželky s nadobudnutím predmetu dražby do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V prípade, že má takýto dražiteľ nadobúdať predmet dražby do výlučného vlastníctva, je potrebné doložiť rozhodnutie súdu o zrušení BSM, prípadne modifikačnú dohodu uzatvorenú podľa ust. § 143a Občianskeho zákonníka vo forme notárskej zápisnice. Dražiteľ, ktorý zložil zábezpeku, sa zaregistruje a obdrží dražobné číslo, bez ktorého sa nemôže zúčastniť dražby. Registrácia sa uskutoční v deň konania dražby. Je zahájená 30 min. pred začiatkom dražby a končí otvorením dražby. Dražba sa koná dovtedy, kým sa podávajú vyššie podania. V priebehu dražby najmenší rozdiel medzi nasledujúcimi podaniami je 100,00 Eur. Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľností ku dňu udelenia príklepu. Týmto okamihom prechádzajú na vydražiteľa závady a úžitky z nehnuteľnosti. Vlastnícke právo vydražiteľa k predmetu dražby sa zapíše do katastra nehnuteľností záznamom po zaplatení najvyššieho podania na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť predmet dražby povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s predmetom dražby. Upozorňujem osoby, ktoré majú k draženým nehnuteľnostiam predkupné právo (zmluvné predkupné právo vecnej povahy), že ho môžu uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať súdnemu exekútorovi pred začatím dražby. Spoluvlastník draženej nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť jej predaju, ak najneskôr do začiatku dražby zloží na účet súdneho exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť (najnižšie podanie). Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu. Ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania. Vyzývam osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle ust. § 44 ods. 1 Exekučného poriadku, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Vyzývam povinného, aby v určenom termíne umožnil záujemcom obhliadku dražených nehnuteľností, inak si súdny exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 5 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže k draženej nehnuteľnosti prístup.