Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:393EX 403/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Lupták Miroslav
Ulica:Riečna 2
PSČ + Obec:81102 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:30.03.2023
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Riečna 2
PSČ + Obec:81102 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Ba - m.č. Rusovce
Katastrálne územie:Rusovce
Číslo listu vlastníctva:1170

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1162/64254záhrady
1162/179109zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
1162/17921Rozost. rod. dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Vadovický JozefZnievska 231/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:20.02.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:304000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:304000.00
Výška zábezpeky:152000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4283300000002002240648
Najnižšie podanie:304000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4283300000002002240648
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nie sú
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Ak predmet dražby vydraží vydražiteľ, ktorý žije v BSM, musí pri dražbe preukázať, že druhý manžel s nadobudnutím nehnuteľnosti, resp. spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnosti súhlasí. Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby nehnuteľnosti, o čom je povinný upovedomiť exekútora. Ak súd schváli udelenie príklepu a ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľom a vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Dražitelia, oprávnený, povinný a zástupcovia mesta, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Námietky proti udeleniu príklepu môže vzniesť do 3 dní odo dňa konania dražby každý, komu v rozpore s § 141 ods. 2 zákona č. 233/95 Z.z. nebola doručená dražobná vyhláška a preto nebol na dražbe prítomný.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli základe osobitného právneho predpisu a nájomné práva. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
29.03.202300:00po telefonickom dohovore so súdnym exekútorom.

Ďalšie informácie

Dražiť môže každá tuzemská právnická a fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa na dražbu prihlási a zloží dražobnú zábezpeku do začatia dražby. Dražby sa musí zúčastniť osobne, alebo prostredníctvom k tomu zmocnenej osoby. Zástupcovia právnickej osoby musia priniesť buď originál plnej moci alebo originálny výpis, resp. overenú kópiu výpisu z obchodného registra nie starší ako mesiac ak sú štatutárnym orgánom takejto právnickej osoby. VYZÝVAM: 1. Všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami, inak sa bude na ich nároky prihliadať len podľa obsahu spisov. 2. Veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti najneskôr do začatia dražby, inak môže vydražiteľ dlh prevziať. 3. Oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu /§ 55 odsek 1, zák.č. 233/95 Z.z. sa preukázalo pred začatím dražby, inak by sa také práva nemohli uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. UPOZORNENIE Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky. Osoby, ktoré majú k nehnuteľnostiam predkupné právo, môžu toto uplatniť účasťou na dražbe ako dražitelia. Predkupné právo udelením príklepu zaniká.