Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:88/2019
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Markovič Vojtech, PhD.
Ulica:Bratislavská cesta 4303
PSČ + Obec:94501 Komárno

Dátum a čas konania dražby

Dátum:31.03.2023
Čas:10:15

Miesto konania dražby

Ulica:Bratislavská cesta 4303
PSČ + Obec:94501 Komárno

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Levice
Obec:Kuraľany
Katastrálne územie:Kuraľany
Číslo listu vlastníctva:89

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
57133záhradazáhrada
61287záhradazáhrada
62/1660záhradazáhrada

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Michlová EmliaKuraľany 1011/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:15.02.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3488.40
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:3488.40
Výška zábezpeky:1745.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1211000000002923882346 VS 882019
Najnižšie podanie:2616.30
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1211000000002923882346 VS 882019
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:: Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Vyzývam, aby všetci, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Upozorňujem, že inak sa bude na ich nároky prihliadať len podľa obsahu spisov. Vyzývam, aby veritelia vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti. Upozorňujem, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať. Vyzývam, aby sa uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu preukázalo pred začatím dražby. Upozorňujem, že inak sa tieto práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Upozorňujem, že osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:žiadne

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
30.03.202311:15parcela. 57,61,62/1 a nasl.

Ďalšie informácie