Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:240/2021
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Markovič Vojtech, PhD.
Ulica:Bratislavská cesta 4303
PSČ + Obec:94501 Komárno

Dátum a čas konania dražby

Dátum:31.03.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Bratislavská cesta 4303
PSČ + Obec:94501 Komárno

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Levice
Obec:Tekovské Lužany
Katastrálne územie:Tekovské Lužianky
Číslo listu vlastníctva:913

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
63/12067záhradazáhrada
63/21142zastavaná plocha a nádvoriezastavaná plocha a nádvorie
63/3176zastavaná plocha a nádvoriezastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
84663/3rodinný domrodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kozolka Róbert a Mária KozolkováDružstevná 16, Tekovské Lužany2/3

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:15.02.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:95200.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:95200.00
Výška zábezpeky:31735.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK 12 1100 0000 0029 2388 2346 VS 2402021
Najnižšie podanie:47599.99
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK 12 1100 0000 0029 2388 2346 VS 2402021
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:žiadne, iba vecné bremeno (podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny(elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská distribičná, a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, podľa geometrického plánu č. 47 029 102-8/2017 na pozemku s parcelným číslom registra C KN č. 63/1 týkajúce sa elektroenergetického zariadenia 1x22 kv VN linka č. 396 na trase Rz Želiezovce – V317 Ondrejovce. – vz. 30/2017- hodnota daného vecného bremena 0 Eur
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:žiadne

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
30.03.202310:00Družstevná 16, Tekovské Lužany

Ďalšie informácie

Vyzývam, aby všetci, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Upozorňujem, že inak sa bude na ich nároky prihliadať len podľa obsahu spisov. Vyzývam, aby veritelia vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti. Upozorňujem, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, môže vydražiteľ dlh prevziať. Vyzývam, aby sa uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu preukázalo pred začatím dražby. Upozorňujem, že inak sa tieto práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Upozorňujem, že osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Udelením príklepu predkupné právo zaniká. Čas a miesto obhliadky nehnuteľnosti (IBA po predchádzajúcom nahlásení u exekútora : 30.03.2023 o10:00 hod na mieste kde sa nehnuteľnosť nachádza. Vyzývam povinného, aby v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku.