Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:553/2019
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Markovič Vojtech, PhD.
Ulica:Bratislavská cesta 4303
PSČ + Obec:94501 Komárno

Dátum a čas konania dražby

Dátum:31.03.2023
Čas:12:00

Miesto konania dražby

Ulica:Bratislavská cesta 4303
PSČ + Obec:94501 Komárno

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nitra
Obec:Dolné Lefantovce
Katastrálne územie:Dolné Lefantovce
Číslo listu vlastníctva:1167

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
285/8zastavaná plocha nezapísaná na LVzáklady nehnuteľnosti

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Vereš Franišek a Daniela VerešKapustová 10, Dolné Lefantovce1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:15.02.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:7300.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:7300.00
Výška zábezpeky:3650.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK 12 1100 0000 0029 2388 2346 VS 5532019
Najnižšie podanie:3650.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK 12 1100 0000 0029 2388 2346 VS 5532019
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:žiadne

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
30.03.202313:00Dolné Lefantovce , parcela 285/8

Ďalšie informácie

UPOZORŇUJEM predmetom dražby je : nehnuteľnosť, nezapísanú na LV 1167 Jedná sa o rozostavaný rodinný dom na parcele 285/8, k.ú. Dolné Lefantovce- teda jedná sa o základy- základové pásy. Základy sú základové pásy prevedené z betónu C 60/20. Základy sú založené do hĺbky 900 mm, so štrkovým lôžkom hrúbky 150 mm. Základy sú vystužené sieťovinou Q 131:150/5-150/5 v tvare U. Na vyhotovené základové pásy sa vyhotovili dva rady muriva z debniacich tvárnic DT30 , vystužené zvislou prútovou výstužou. Zvislá výstuž prepojuje základové pásy s podkladovým betónom. Vrstva podkladového betónu hrúbky 120 mm je takisto vystužená sieťovinou Ø8/150- Ø8/150.