Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:148 EX 167/22
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Ing. Sklenář Stanislav
Ulica:Teplická 2217/53
PSČ + Obec:92101 Piešťany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:05.04.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Teplická 2217/53
PSČ + Obec:92101 Piešťany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Trnava
Obec:Trnava
Katastrálne územie:Trnava
Číslo listu vlastníctva:10991

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
3382/11449zastavaná plocha a nádvorie
3382/64220zastavaná plocha a nádvorie

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
ALBA REALITY s.r.o.Trnava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:21.02.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:54825.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:27412.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK75 7500 0000 0040 3003 1797
Najnižšie podanie:54825.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK75 7500 0000 0040 3003 1797
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
29.03.202315:00Trnava

Ďalšie informácie

Obhliadka po dohode so súdnym exekútorom.