Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:205EX 653/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Matuška René
Ulica:Mariánska 35
PSČ + Obec:97101 Prievidza

Dátum a čas konania dražby

Dátum:30.03.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Mariánska 35
PSČ + Obec:97101 Prievidza

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nitra
Obec:Rumanová
Katastrálne územie:Rumanová
Číslo listu vlastníctva:1781

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2321/35212orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ferková Daniela, r. Oravcová, nar. 1958Ulica Ivana Krasku 735/24, 971 01 Prievidza1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:22.02.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4660.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4660.00
Výška zábezpeky:2330.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK1456000000009016678001, VS: 65321
Najnižšie podanie:4660.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK1456000000009016678001, VS: 65321
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
23.03.202310:00LV č. 1781, k. ú. Rumanová

Ďalšie informácie

Celé znenie Dražobnej vyhlášky zverejnené na www.eumatuska.sk