Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:377 EX 16/2021
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Banášová (Mištíková) Nina
Ulica:Zelinárska 6
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:06.04.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Zelinárska 6
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Senec
Obec:Bernolákovo
Katastrálne územie:Bernolákovo
Číslo listu vlastníctva:2397

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
3833/72165vinicepozemok je umiestnený mimo zastaveného územia obce

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Bánová DanielaŠamorínska 11842/70, Bratislava - Podunajské Biskupice1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:22.02.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4639.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4639.00
Výška zábezpeky:1739.63
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK52 0900 0000 0050 2741 2649
Najnižšie podanie:3479.25
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK52 0900 0000 0050 2741 2649
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ má právo nehnuteľnosť držať od udelenia príklepu. Udelením príklepu stráca povinný právo držať nehnuteľnosť.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Na nehnuteľnosti viazne predkupné právo spoluvlastníka nehnuteľnosti uvedeného na LV č. 2397, katastrálne územie Bernolákovo. Predkupné právo vydražením podielu povinného v tomto exekučnom konaní nezaniká.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
03.03.202313:30katastrálne územie Bernolákovo, parcela č. 3833/7

Ďalšie informácie