Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:254EX 156/19
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Laclavíková Hildegarda
Ulica:Slovenská 52
PSČ + Obec:08001 Prešov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:31.03.2023
Čas:14:00

Miesto konania dražby

Ulica:Slovenská 52
PSČ + Obec:08001 Prešov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Prešov
Obec:Prešov
Katastrálne územie:Prešov
Číslo listu vlastníctva:6254

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2005/1449zastavaná plocha a nádvorie
2005/2307záhrada
2005/4191zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
7126992005/410rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Jurčišin IvanSeverná 12699/16A, Prešov1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:23.02.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:556000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:417000.00
Výška zábezpeky:208500.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK12 1100 0000 0029 4904 8608, VS: 15619
Najnižšie podanie:417000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK12 1100 0000 0029 4904 8608, VS: 15619
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:závady nie sú
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť exekútora. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľnosti na základe rozhodnutia súdu o príklepe a po zaplatení najvyššieho podania.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na dražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
29.03.202315:00Severná 12699/16A, Prešov

Ďalšie informácie

Vyzývam všetky osoby odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. V opačnom prípade sa na nároky týchto osôb bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Zároveň vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania. Oprávnené osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods.1 Exekučného poriadku, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak takéto práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. Osoby, ktoré majú k draženým nehnuteľnostiam predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho preukázať najneskôr pri zložení zábezpeky. Udelením príklepu predkupné právo zaniká.