Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 280/2020-Z
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Sokol Ján
Ulica:Jantárova č. 30
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:19.04.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jantárová 30
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Čadca
Obec:Čadca
Katastrálne územie:Čadca
Číslo listu vlastníctva:LV: 2947, LV: 5612

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
3736406záhrada
3737/1747zastavané plochy a nádvora
3737/592zastavané plochy a nádvoria
3761/264zastavané plochy a nádvoria
3761/310zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
9323737/110 rodinný domrodinný dom
3737/520 hospodárska budovahospodárska budova

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Krkoška Jozefu Hluška 9321/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:27.02.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:223000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:167250.00
Výška zábezpeky:83625.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9111000000002623707052
Najnižšie podanie:167250.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9111000000002623707052
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady z dostupných listín nezistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ po upovedomení exekútora ujať držby vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
12.04.202310:00U Hluška 932, Čadca

Ďalšie informácie

Obhliadka nehnuteľnosti sa bude konať len na základe prihlásenia sa záujemcov telefonicky na t.č.: 055/6780565 najneskôr do 14.00 hod dňa 11. apríla 2023