Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:121EX 400/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Mruškovič Svätoslav
Ulica:Kúpeľná 6
PSČ + Obec:08001 Prešov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.04.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Kúpeľná 6
PSČ + Obec:08001 Prešov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Snina
Obec:Snina
Katastrálne územie:Snina
Číslo listu vlastníctva:7516

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
326/15241zastavaná plocha a nádvorie
326/16238zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
2045326/15, 326/169bytový dom - BYT č. 23, vchod č. 1, poschodie č. 7 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku 4594/278792

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Gičová Mária a Gič VincentKukučínova 2045/6, 069 01 Snina1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:27.02.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:45100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:33825.00
Výška zábezpeky:16912.50
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK57 5600 0000 0088 3229 4001, VS 4002020
Najnižšie podanie:33825.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK57 5600 0000 0088 3229 4001, VS 4002020
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
11.04.202314:00na mieste samom, tzn. ul. Kukučínova 2045/6, Snina

Ďalšie informácie

Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora telefonicky na t. č. 051/7720808 v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod. alebo písomne na emailovú adresu svatoslav.mruskovic@ske.sk.