Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:121EX 402/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Mruškovič Svätoslav
Ulica:Kúpeľná 6
PSČ + Obec:08001 Prešov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.04.2023
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Kúpeľná 6
PSČ + Obec:08001 Prešov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Sabinov
Obec:Šarišské Michaľany
Katastrálne územie:Šarišské Michaľany
Číslo listu vlastníctva:1108

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
127596záhrada

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Varhoľ Marián Ing.Michalská 464/26, 082 22 Šarišské Michaľany1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:27.02.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:29100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:21825.00
Výška zábezpeky:10912.50
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK57 5600 0000 0088 3229 4001, VS 4022020
Najnižšie podanie:21825.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK57 5600 0000 0088 3229 4001, VS 4022020
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
11.04.202310:00na mieste samom, tzn. parcela č. 127, k. ú. Šarišské Michaľany

Ďalšie informácie

Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora telefonicky na t. č. 051/7720808 v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod. alebo písomne na emailovú adresu svatoslav.mruskovic@ske.sk.