Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:121EX 218/22
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Mruškovič Svätoslav
Ulica:Kúpeľná 6
PSČ + Obec:08001 Prešov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.04.2023
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Kúpeľná 6
PSČ + Obec:08001 Prešov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Košice
Obec:Košice-Ťahanovce
Katastrálne územie:Ťahanovce
Číslo listu vlastníctva:1626

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
2855149820dom (právny vzťah k pozemku parc. č. 1498 nie je evidovaný na liste vlastníctva)

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Lukáčová JanaJasuschova 22, 040 23 Košice1/24

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:27.02.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:1490.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:1117.50
Výška zábezpeky:558.75
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK57 5600 0000 0088 3229 4001, VS 2182022
Najnižšie podanie:1117.50
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK57 5600 0000 0088 3229 4001, VS 2182022
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
11.04.202312:00na mieste samom, tzn. dom s. č. 2855, k. ú. Ťahanovce

Ďalšie informácie

Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora telefonicky na t. č. 051/7720808 v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod. alebo písomne na emailovú adresu svatoslav.mruskovic@ske.sk.