Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 10071/16
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ing. LLM MBA Buri Jozef
Ulica:Ku Bratke 3
PSČ + Obec:93405 Levice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:19.04.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Ku Bratke 3
PSČ + Obec:93405 Levice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Galanta
Obec:Sládkovičovo
Katastrálne územie:Sládkovičovo
Číslo listu vlastníctva:2089

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
993539Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
13529939 - bytový domo.č. 34,35,36 - byt č. 9, vchod 34, 4.p.

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Dana Štefan, r. Dana, nar. 18.01.1950 a Danová Viera, r. Šalková, nar. 30.01.1953obaja Blagoevova 22, Bratislava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:08.03.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:89900.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:89900.00
Výška zábezpeky:44950.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK80 0900 0000 0050 4007 1033, VS 1007116
Najnižšie podanie:89900.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK80 0900 0000 0050 4007 1033, VS 1007116
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:po udelení príklepu
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:v súlade s Exekučným poriadkom

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
12.04.202309:00J. Dalloša 34, Sládkovičovo

Ďalšie informácie

Obhliadka nehnuteľností, ktoré sa budú dražiť, sa uskutoční dňa 12.04.2023 o 09:00 hod. na adrese J. Dalloša č. 34 v obci Sládkovičovo na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti doručenej exekútorskému úradu najneskôr predchádzajúci pracovný deň pred termínom obhliadky.