Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:225EX 216/21-P
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Mráz Jaroslav
Ulica:Bosákova 7
PSČ + Obec:85104 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.04.2023
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Bosákova 7
PSČ + Obec:85104 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Bratislava
Obec:Bratislava-Dúbravka
Katastrálne územie:Dúbravka
Číslo listu vlastníctva:3227, 3566

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1135/2472Zastavaná plocha a nádvoriePozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
1135/17471Zastavaná plocha a nádvoriePozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
1135/18417Zastavaná plocha a nádvoriePozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
1135/1921Zastavaná plocha a nádvoriePozemok, na ktoro je postavená inžinierska stavba
1135/209Zastavaná plocha a nádvoriePozemok, na ktoro je postavená inžinierska stavba
1135/21507Zastavaná plocha a nádvoriePozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
32401135/29Cabanova 13/A,13/B,13/C,13/D
32401135/189Cabanova 13/A,13/B,13/C,13/D
32401135/219Cabanova 13/A,13/B,13/C,13/D
32401135/179Cabanova 13/A,13/B,13/C,13/D

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
NVK, s.r.o. - parcelyCabanova 13/D, 841 02 Bratislava5059/5406040
NVK, s.r.o. - parcelyCabanova 13/D, 841 02 Bratislava9266/5406040
NVK, s.r.o. - parcelyCabanova 13/D, 841 02 Bratislava1691/5406040
NVK, s.r.o. - byt - podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstveCabanova 13/D, 841 02 Bratislava9266/540604
NVK, s.r.o. - bytCabanova 13/D, 841 02 Bratislava1/1
NVK, s.r.o. - nebytový priestor - garáž - podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstveCabanova 13/D, 841 02 Bratislava1691/540604
NVK, s.r.o. - nebytový priestor - garážCabanova 13/D, 841 02 Bratislava1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:01.03.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:222000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:222000.00
Výška zábezpeky:111000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7502000000001162648357
Najnižšie podanie:222000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7502000000001162648357
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženej nehnuteľnosti sa po zaplatení najvyššieho podania vykoná zápisom do katastra nehnuteľností na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Úžitky (práva zodpovedajúce vecnému bremenu) a vecné bremená (závady) prechodom nehnuteľnosti na vydražiteľa nezanikajú. Nájomné práva prechodom nehnuteľnosti na vydražiteľa nezanikajú. Vydražiteľ vstupuje do právneho postavenia prenajímateľa. Z exekučného spisu nevyplýva existencia závad, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné práva zanikajú udelením príklepu.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
13.04.202310:00Cabanova 13/D, 841 02 Bratislava - mestská časť Dúbravka

Ďalšie informácie