Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:111Ex638/2020
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Mazúr Michal
Ulica:Jantárova 30
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:13.04.2023
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jantárová 30
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Košice okolie
Obec:Buzica
Katastrálne územie:Buzica
Číslo listu vlastníctva:30

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
290401zastavaná plocha a nádvorie15
2911332záhrada4

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
189290RDdom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Balogová AlžbetaPopradská 72, košice1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:01.03.2023

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:27900.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:27900.00
Výška zábezpeky:13950.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4311110000000100738010, VS 06382020
Najnižšie podanie:27900.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4311110000000100738010, VS 06382020
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Podľa § 151 ma, ods. 3, Občianskeho zákonníka, pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
12.04.202306:30Buzica na tvári miesta

Ďalšie informácie